Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935123 nr. 30

35 123 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Nr. 30 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29

Ontvangen 21 mei 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7a Jaarverslag

  • 1. Onverminderd de artikelen 394 en 395 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zendt Invest-NL of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, derde lid, de jaarrekening, bedoeld in artikel 361, eerste lid, en het bestuursverslag, bedoeld in artikel 391 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, jaarlijks aan Onze Minister van Financiën.

  • 2. Onze Minister van Financiën, in overeenstemming met Onze Minister, zendt een afschrift van de jaarrekening en het bestuursverslag gelijktijdig met het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen, waarin aandacht wordt besteed aan de wijze waarop in het desbetreffende boekjaar aan de doelen, bedoeld in artikel 3, tegemoet is gekomen, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Toelichting

In haar reactie op het wetsvoorstel geeft de Algemene Rekenkamer (ARK) onder meer aan dat de inrichting en vormgeving van Invest-NL gedeeltelijk buiten het zicht van de Staten-Generaal plaatsvinden, met name bij de oprichting van dochtermaatschappijen, de voor het samenwerkingsverband met de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingssamenwerking te sluiten overeenkomst, en de bij algemene maatregel van bestuur te beleggen taken.

Daarbij komt dat Invest-NL op afstand van de overheid komt te staan: een privaatrechtelijke rechtspersoon met publieke taken, die een aandeelhoudersrelatie krijgt met het Ministerie van Financiën én een beleidsovereenkomst met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dus met twee ministeries.

Om het parlement in dit licht zijn controlerende taak goed uit te kunnen laten oefenen en zeggenschap te laten houden over publieke middelen, en tegelijkertijd te voorkomen dat het zich met elke individuele investering gaat bemoeien – met andere woorden: om de controle door het parlement te borgen, zonder van Invest-NL een politieke speelbal met dagelijkse bemoeienis te maken – worden met dit amendement twee zaken geregeld, namelijk:

  • 1. dat de Tweede Kamer jaarlijks een afschrift van de jaarrekening en het bestuursverslag van Invest-NL ontvangt, d.w.z. een balans en de winst- en verliesrekening met een toelichting op die cijfers;

  • 2. dat de Tweede Kamer deze afschriften gelijktijdig met het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen van het kabinet ontvangt, welk Jaarverslag een appreciatie bevat over de mate waarin de doelen van Invest-NL zijn gehaald.

De indieners achten het voorts wenselijk dat de ARK betrokken wordt bij de eerste grote evaluatie van onderhavig wetsvoorstel na drie jaar, overeenkomstig de toezegging van de Minister van Financiën om de ARK bij die eerste evaluatie te betrekken.

Amhaouch Agnes Mulder