Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935123 nr. 20

35 123 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN AGNES MULDER

Ontvangen 15 mei 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 7 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 7a Onderzoek Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer stelt jaarlijks een onderzoek als bedoeld in artikel 7.27 van de Comptabiliteitswet 2016 in ten aanzien van Invest-NL. De artikelen 7.30, eerste, derde en vierde lid, en 7.35 van de Comptabiliteitswet 2016 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het rapport, bedoeld in artikel 7.30, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016, uiterlijk voor 1 mei van het jaar volgend op het boekjaar waarop het onderzoek betrekking heeft, wordt aangeboden.

Artikel 7b Afschrift jaarrekening en dechargeverlening

  • 1. Onverminderd de artikelen 394 en 395 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zendt Invest-NL of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, derde lid, de jaarrekening, bedoeld in artikel 361, eerste lid, en het bestuursverslag, bedoeld in artikel 391 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, jaarlijks voor 1 mei aan Onze Minister.

  • 2. Onze Minister zendt een afschrift van de jaarrekening en het bestuursverslag, samen met een verslag waarin aandacht wordt besteed aan de wijze waarop in het desbetreffende boekjaar aan de doelen, bedoeld in artikel 3, tegemoet is gekomen, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  • 3. Besluiten van de algemene vergadering, strekkende tot kwijting aan een bestuurder onderscheidenlijk commissaris, worden niet genomen dan vier weken nadat het afschrift, bedoeld in het tweede lid, over het boekjaar waarvoor kwijting wordt verleend aan de Tweede Kamer is gezonden.

Toelichting

In haar reactie op het wetsvoorstel geeft de Algemene Rekenkamer (ARK) onder meer aan dat de inrichting en vormgeving van Invest-NL gedeeltelijk buiten het zicht van de Staten-Generaal plaatsvinden, met name bij de oprichting van dochtermaatschappijen, de voor het samenwerkingsverband met de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingssamenwerking te sluiten overeenkomst, en de bij algemene maatregel van bestuur te beleggen taken.

Daarbij komt dat Invest-NL op afstand van de overheid komt te staan: een privaatrechtelijke rechtspersoon met publieke taken, die een aandeelhoudersrelatie krijgt met het Ministerie van Financiën én een beleidsovereenkomst met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dus met twee ministeries.

Om het parlement in dit licht zijn controlerende taak goed uit te kunnen laten oefenen en zeggenschap te laten houden over publieke middelen, en tegelijkertijd te voorkomen dat het zich met elke individuele investering gaat bemoeien – met andere woorden: om de controle door het parlement te borgen, zonder van Invest-NL een politieke speelbal met dagelijkse bemoeienis te maken – worden met dit amendement drie zaken geregeld, namelijk:

  • 1. dat de ARK een formele rol krijgt bij Invest-NL, door jaarlijks een onderzoek in te stellen naar Invest-NL en het parlement door middel van een rapport tijdig te voorzien van de juiste informatie ten behoeve van een gedegen parlementaire controle;

  • 2. dat de Tweede Kamer jaarlijks een afschrift van de jaarrekening en het bestuursverslag van Invest-NL ontvangt, d.w.z. een balans en de winst- en verliesrekening met een toelichting op die cijfers;

  • 3. dat de Tweede Kamer van het kabinet een verslag met een appreciatie ontvangt over de mate waarin de doelen van Invest-NL zijn gehaald, steeds voordat door de algemene vergadering van aandeelhouders decharge kan worden verleend aan de Raad van Bestuur.

Het CDA ziet voor het eerste punt een grote rol weggelegd voor de ARK, het onafhankelijke orgaan dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de rijksoverheid controleert en kijkt of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld en risicoanalyses maakt, en wil deze rol met dit amendement wettelijk vastleggen.

Amhaouch Agnes Mulder