Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935123 nr. 19

35 123 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VELDMAN

Ontvangen 15 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 4, eerste lid, onderdeel c, wordt na «subsidiebesluiten» ingevoegd «die marktconforme financieringen betreffen,».

II

In artikel 12, eerste lid, vervalt «en voeren subsidieregelingen of subsidiebesluiten en daarmee samenhangende werkzaamheden uit in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake staatssteun».

Toelichting

Met deze toevoeging aan artikel 4, eerste lid, onderdeel c, wordt de mogelijkheid voor de Minister die het aangaat om de uitvoering van subsidieregelingen of subsidiebesluiten aan Invest-NL op te dragen (de zogenoemde «regelingentaak»), beperkt tot marktconforme financieringen. Dit zijn financieringen die niet kwalificeren als staatssteun. Dat een subsidieregeling of subsidiebesluit marktconform is en geen staatssteun inhoudt, zal moeten worden bevestigd in een besluit van de Europese Commissie. Hiermee wordt de bedoeling van het opnemen van de regelingentaak, zoals verwoord in paragraaf 6.2.2.3 van de memorie van toelichting, in de wettekst verankerd. In die paragraaf is namelijk gesteld dat deze taak met name zou moeten zien op regelingen of besluiten die «sterke samenhang hebben met andere taken van Invest-NL en waarvan het laten uitvoeren door Invest-NL meerwaarde oplevert voor ondernemingen». Voor de investeringstaak van Invest-NL (artikel 4, eerste lid, onderdeel b) geldt blijkens paragraaf 6.2.2.2 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat financiering in principe wordt verstrekt tegen marktconforme voorwaarden. Deze eis heeft in verband met bovengenoemde koppeling met de regelingentaak zijn vertaling gekregen in de eis dat ook de subsidieregelingen of -besluiten waarvan de uitvoering aan Invest-NL wordt opgedragen marktconform zijn. Voor de vaststelling van de marktconformiteit zijn op Europees niveau regels gesteld: zie paragraaf 4.2.3 van de Mededeling van de Commissie betreffende het begrip „staatssteun» in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PbEU 2016, C 262).

In verband met de aanpassing in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, wordt ook de zinsnede in artikel 12, eerste lid, over het uitvoeren van subsidieregelingen of -besluiten en daarmee samenhangende werkzaamheden in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake staatssteun overbodig en vervalt deze.

Veldman