Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935123 nr. 16

35 123 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 7 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 4 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Invest-NL verstrekt slechts financiering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, aan ondernemingen, MKB-ondernemingen of MKB-overstijgende ondernemingen die handelen overeenkomstig de internationaal erkende normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Toelichting

Invest-NL zal investeren in bedrijven die ook buiten Nederland actief zijn. Ervaringen in de afgelopen jaren hebben geleerd dat multinationale bedrijven zich niet vanzelf houden aan de normen zoals vastgelegd in de Guiding principles on business and human rights of de hiervan afgeleide richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Het belang van deze principes en de OESO-richtlijnen zijn wat indiener betreft dermate groot dat deze aparte vermelding in de wet verdienen. Met dit amendement stelt de indiener voor om onderschrijving van en voldoen aan de Guiding principles en OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen als voorwaarde voor investeringen van Invest-NL te stellen.

Futselaar