Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935123 nr. 15

35 123 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 7 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt in de onderdelen a, onder 2°, en b, onder 2°, «een bijdrage» vervangen door «een aantoonbare en substantiële bijdrage».

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De in overwegende mate bij een initiatief betrokken ondernemingen onderscheidenlijk de MKB-ondernemingen of MKB overstijgende middelgrote ondernemingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 2°, en onderdeel b, onder 2°, hebben hun statutaire zetel of een vestiging in Nederland.

Toelichting

Invest-NL krijgt met dit wetsvoorstel ruime ondernemingsvrijheid en mag daarmee investeren naar eigen inzicht, mits deze voldoen aan de kaders zoals in artikel 4 van de wet, per algemene maatregel van bestuur of in de aanvullende overeenkomst afgesproken worden. Ervaringen met het Dutch Venture Initiative laten zien dat kapitaal zich niet aan landsgrenzen houdt en dat een substantieel deel van de investeringen van dit investeringsfonds in het buitenland belandden. Invest-NL moet zich wat indiener betreft wel aan deze landsgrenzen houden en stelt hierom voor dat Invest-NL de ondersteunings- en ontwikkelingstaken alleen kan uitoefenen ten aanzien van in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die aantoonbaar en overwegend bijdragen aan de Nederlandse economie.

Futselaar