Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935123 nr. 13

35 123 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 7 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 4 wordt aan paragraaf 3 een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 14a Uitgavenplafond externe inhuur

De vergoedingen voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van Invest-NL of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, derde lid, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en al dan niet middels het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid door een private organisatie met winstoogmerk, waarop door de opdrachtgever mede gestuurd wordt, bedragen niet meer dan tien procent van de totale personeelskosten per jaar.

Toelichting

Indiener hecht er waarde aan dat Invest-NL niet afhankelijk wordt van externe bureaus en zelfstandig expertise opbouwt en stelt hierbij daarom voor om de Roemernorm onvoorwaardelijk te laten gelden voor Invest-NL.

Futselaar