Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935123 nr. 12

35 123 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 7 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «kunnen» vervangen door «worden», wordt «worden gesteld» vervangen door «gesteld» en wordt een zin toegevoegd, luidende: Daarbij worden in ieder geval de terreinen aangewezen waarop de investeringstaak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt uitgevoerd.

2. Na het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur die betrekking heeft op de in dat lid bedoelde investeringsterreinen wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Een aanzienlijk deel van de taken en bevoegdheden van Invest-NL worden nader uitgewerkt in een overeenkomst die tussen de Staat en Invest-NL wordt gesloten. De indiener is van mening dat de invloed van het parlement op waarin geïnvesteerd kan worden hiermee ernstig wordt ingeperkt en stelt hierom voor de mogelijkheid om deze zaken per algemene maatregel van bestuur te regelen, om te zetten in een verplichting en dit te koppelen aan een lichte voorhang.

Futselaar