Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935123 nr. 11

35 123 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 7 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na hoofdstuk 7 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 7a. WIJZIGING WET NORMERING TOPINKOMENS

Artikel 22a Toepasselijkheid Wet normering topinkomens

In de Wet normering topinkomens wordt in bijlage 1 bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, onder «Ministerie van Economische Zaken en Klimaat» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 6. Invest-NL of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Machtigingswet oprichting Invest-NL.

Toelichting

De topfunctionarissen van Invest-NL worden in de huidige opzet beloond conform het beloningsbeleid voor staatsdeelnemingen. Indiener vindt dit onwenselijk en hecht er waarde aan dat de topfunctionarissen van Invest-NL gehouden worden aan de Balkenendenorm. Bankdirecteuren, ook als zij directeur zijn van een staatsbank, horen namelijk geen hogere beloning dan de Minister-President te ontvangen.

Futselaar