35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Nr. 6 BRIEF VAN DE LEDEN SNELS EN VAN WEYENBERG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2019

Hierbij doen wij u toekomen het advies van de Europese Centrale Bank van 4 september 2019 over het voorstel van wet tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo).1

Met de invoering van de Wet open overheid (Woo) wordt tevens het regime gewijzigd van de openbaarheid van de bij De Nederlandsche Bank (DNB) berustende informatie. Voor zover het wetsvoorstel betrekking heeft op DNB, dient op grond van artikel 127, vierde lid, en artikel 282, vijfde lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 2, eerste lid, derde gedachtestreepje, van Beschikking 98/415/EG over het wetsvoorstel advies te worden gevraagd aan de Europese Centrale Bank (ECB). De initiatiefnemers hebben, door tussenkomst van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om een dergelijk advies gevraagd. De adviesaanvraag heeft betrekking op artikel 8.8 Woo en de bij dat artikel behorende bijlage, voor zover betrekking hebbend op DNB, alsmede op de artikelen 9.4 (betreffende een wijziging van de Bankwet 1998) en 9.5 (betreffende een wijziging van de Wet op het financieel toezicht) van de Woo, zoals gewijzigd met de Wijzigingswet Woo. De ECB heeft dit advies op 4 september 2019 uitgebracht. Het advies is tevens gepubliceerd op de website van de ECB. Met deze brief zenden de initiatiefnemers van de Woo het advies aan de Kamer, alsmede de aan de ECB voorgelegde stukken2. Een inhoudelijke reactie op het advies van de ECB zal worden opgenomen in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel zoals dat zal worden gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State.

Snels Van Weyenberg


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven