35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNOEREN EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 25 januari 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel R, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt onder verlettering van onderdelen c en d tot d en e na onderdeel b een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;.

2. Na onderdeel 2 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

2a. In het tweede lid komt onderdeel f te luiden:

  • f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevensgegevens;.

4. In onderdeel 4, aanhef, wordt «wordt een lid» vervangen door «worden twee leden», wordt de aanduiding «6.» vervangen door «7.» en wordt voor het voorgestelde zevende lid (nieuw) een lid ingevoegd, luidende:

  • 6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade.

II

In artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt ««artikel 5.1, eerste lid, onderdelen a, b en c,» vervangen door «artikel 5.1, eerste lid, onderdelen a en b, alsmede c en d,»» vervangen door «na «onderdelen a, b en c,» ingevoegd «alsmede d en e,»».

III

Na artikel I, onderdeel GG, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

GGa

Artikel 9.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel B wordt «artikel 5.1, tweede lid, onderdeel f» vervangen door «artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c, of tweede lid, onderdeel f».

2. In onderdeel C wordt «artikel 5.1, tweede lid, onderdeel f» vervangen door «artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c, of tweede lid, onderdeel f».

IV

In artikel I, onderdeel PP, wordt «In artikel 9.50 wordt in de wijziging van artikel 40, derde lid, van de Wet op de parlementaire enquête 2008» vervangen door «Artikel 9.50, onderdeel 3, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het voorgestelde onderdeel f komt te luiden:

  • f. de bescherming van andere dan in het tweede lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevensgegevens;.

2. Er wordt».

V

In artikel I, onderdeel TT, wordt in onderdeel 1 «onderdelen c en d» vervangen door «onderdelen c, d en e».

Toelichting

Met dit amendement worden de «vertrouwelijk aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens» in lid 1 van artikel 5.1 ondergebracht, zodat deze informatie niet openbaar wordt gemaakt. Zo geldt er voor deze gegevens een absolute weigeringsgrond in plaats van een relatieve weigeringsgrond. Het gaat immers om gegevens van private bedrijven. Vanuit concurrentieoverwegingen horen deze gegevens niet in de openbaarheid te komen. Gehandhaafd blijft de zinsnede betreffendeandere concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens, welke gegevens onder de huidige Wet openbaarheid van bestuur niet specifiek zijn beschermd.

Snoeren Bisschop

Naar boven