Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135112 nr. 23

35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 18 januari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel E, komt te luiden:

E

Artikel 2.3 vervalt.

II

Na artikel I, onderdeel Z, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Za

In artikel 8.5 vervalt het eerste lid alsmede de aanduiding «2.».

Toelichting

Met dit amendement wordt de eventuele uitbreiding naar de semipublieke sector ongedaan gemaakt. Dit past namelijk niet in de in Nederland geldende staatsrechtelijke verhoudingen.

Bisschop