35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BUITENWEG C.S.

Ontvangen 12 januari 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel I, onder 2, komen de voorgestelde onderdelen c en d, te luiden:

  • c. vergaderstukken en verslagen van provinciale staten, gemeenteraden, algemene besturen van waterschappen, algemene besturen van openbare lichamen en bedrijfsvoeringsorganisaties als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en hun commissies;

  • d. agenda’s en besluitenlijsten van vergaderingen van de ministerraad, gedeputeerde staten, colleges van burgemeester en wethouders, dagelijkse besturen van waterschappen en dagelijkse besturen van openbare lichamen en bedrijfsvoeringsorganisaties als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Toelichting

In de (algemeen en dagelijkse) besturen van openbare lichamen en bedrijfsvoeringsorganisaties die krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn ingesteld, zijn vaak de bestuurders afgevaardigd van de gemeenten, provincies en waterschappen die tot de betreffende gemeenschappelijke regeling hebben besloten. Aan het openbaar lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie worden taken en bevoegdheden van de deelnemende gemeenten, provincies en waterschappen overgedragen. De besluitvorming van de democratisch gekozen organen is al openbaar. Met de Woo wordt de besluitvorming van gedeputeerde staten, colleges van burgemeester en wethouders en dagelijkse besturen van waterschappen ook een stukje openbaarder. Die openbaarheid zou weer vervallen als gemeenten, provincies en waterschappen taken overdragen aan het bestuur van een openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie. Met deze wijziging blijft het niveau van openbaarheid behouden voor taken die worden overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie.

Buitenweg Sneller Kuiken

Naar boven