35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNOEREN EN BISSCHOP

Ontvangen 11 januari 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel R, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt onder verlettering van onderdelen c en d tot d en e voor onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • c. bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;

2. Na onderdeel 2 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 2a. In het tweede lid vervalt onderdeel f onder verlettering van onderdelen g en h tot f en g.

3. In onderdeel 3 wordt «onderdeel h» vervangen door «onderdeel g (nieuw)» en wordt de aanduiding «i.» vervangen door «h.».

4. In onderdeel 4, aanhef, wordt «wordt een lid» vervangen door «worden twee leden», wordt de aanduiding «6.» vervangen door «7.» en wordt voor het voorgestelde zevende lid (nieuw) een lid ingevoegd, luidende:

  • 6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel d, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel d, genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt tegen deze schade.

II

In artikel I, onderdeel U, onder 1 wordt ««artikel 5.1, eerste lid, onderdelen a, b en c,» vervangen door «artikel 5.1, eerste lid, onderdelen a en b, alsmede c en d,»» vervangen door «na «onderdelen a, b en c,» ingevoegd «alsmede d en e,»».

III

Na artikel I, onderdeel GG, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

GGa

Artikel 9.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel B wordt «artikel 5.1, tweede lid, onderdeel f» vervangen door «artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c».

2. In onderdeel C wordt «artikel 5.1, tweede lid, onderdeel f» vervangen door «artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c».

IV

In artikel I, onderdeel PP, wordt «In artikel 9.50 wordt in de wijziging van artikel 40, derde lid, van de Wet op de parlementaire enquête 2008 onder verlettering van onderdeel i tot j na onderdeel h» vervangen door «Artikel 9.50 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste onderdeel vervalt.

2. In het derde onderdeel vervalt onderdeel f, onder verlettering van de onderdelen g en h tot f en g.

3. In het derde onderdeel wordt na onderdeel g (nieuw)» en wordt de aanduiding «i» vervangen door «h».

V

Na artikel I, onderdeel QQ, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

QQa

In artikel 9.52, onderdeel B, wordt in het eerste onderdeel «artikel 5.1, tweede lid, onderdeel f» vervangen door «artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c».

VI

In artikel I, onderdeel TT, wordt in onderdeel 1 na «onderdeel c,» ingevoegd «en tweede lid, onderdeel f» en wordt «onderdelen c en d» vervangen door «onderdelen c, d en e».

Toelichting

Met dit amendement worden de «bedrijfs- en fabricagegegevens» in lid 1 van artikel 5.1 ondergebracht, zodat informatie die betrekking heeft op «bedrijfs- en fabricagegegevens» niet openbaar wordt gemaakt. Zo geldt er voor deze gegevens een absolute weigeringsgrond in plaats van een relatieve weigeringsgrond. Het gaat immers om gegevens van private bedrijven. Vanuit concurrentieoverwegingen horen deze gegevens niet in de openbaarheid te komen. Geschrapt wordt de zinsnede «alsmede andere concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens», waarmee in dit amendement wordt aangesloten bij artikel 10, lid 1, sub c, van de huidige Wet openbaarheid van bestuur.

Snoeren Bisschop

Naar boven