35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN

Ontvangen 18 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel L, wordt als volgt gewijzigd:

1. «In artikel 4.1, vierde lid,» wordt vervangen door «Artikel 4.1 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het vierde lid».

2. Aan het vijfde lid wordt een zin toegevoegd, luidende:

Bij een omvangrijk verzoek kunnen daarbij afspraken worden gemaakt over levering van een deel van de opgevraagde documenten met toepassing van de termijnen, bedoeld in artikel 4.4.

Toelichting

Met dit amendement wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de verzoeker en een bestuursorgaan om afspraken te maken bij een omvangrijk verzoek over een snellere levering van een deel van de opgevraagde documenten. De reikwijdte van het informatieverzoek kan hierdoor beter worden afgebakend, zodat de uitvoeringslasten voor het bestuursorgaan kunnen worden beperkt. Bij de verzoeker kan begrip worden gekweekt voor een eventueel langere behandelduur bij omvangrijke verzoeken.

Bij sommige verzoeken gaat het in potentie om het zoeken, toetsen en verstrekken van duizenden documenten. Het is dan voor zowel verzoeker als voor het bestuursorgaan aantrekkelijk om afspraken te maken over een snelle verstrekking van bijvoorbeeld de 50 of 100 meest interessante documenten. In een deel van de gevallen zal het verzoek daarmee afdoende beantwoord zijn. De levering van een eerste tranche aan documenten binnen de genoemde wettelijke termijn doet niet af aan het recht van verzoekers om meer informatie te verkrijgen, voor zover deze verstrekt kan worden binnen de grenzen van de Wet open overheid.

Van der Molen

Naar boven