35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 september 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel EE, wordt in het voorgestelde artikel 7.42 «niet naar haar oordeel» vervangen door «naar haar oordeel niet».

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt een redactionele verbetering aangebracht.

Snels Van Weyenberg

Naar boven