Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035106-(R2115) nr. 12

35 106 (R2115) Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEN BOER EN BUITENWEG

Ontvangen 20 februari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel P een onderdeel ingevoegd, luidende:

Pa

In artikel 75 wordt «Onze Minister zendt na overleg met Onze Ministers wie het aangaat,» vervangen door «De raad zendt».

Toelichting

Op grond van artikel 75 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid berust bij de Minister van Justitie en Veiligheid de verplichting de Staten-Generaal jaarlijks een overzicht van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) te zenden, van de daarover bepaalde standpunten, en te informeren over de wijze waarop de aanbevelingen van de Onderzoeksraad zijn opgevolgd. |Het is voor de Staten-Generaal van het uiterste belang haar controlerende taak ten volle te kunnen uitoefenen. De onderzoeken en aanbevelingen van de OVV vormen een essentiële basis voor de uitoefening van deze taak. Het is dan ook cruciaal om de onafhankelijkheid van de OVV te waarborgen. De indieners zijn daarom van mening dat het de onafhankelijkheid, transparantie en democratische controle ten goede komt als de OVV bij aanname van dit amendement per inwerkingtreding van dit wetsvoorstel direct aan de Staten-Generaal rapporteert betreffende de onderzoeksresultaten, de aanbevelingen en de opvolging daarvan, in plaats van dat dit via de Minister van Justitie en Veiligheid gebeurt. Dit amendement regelt dan ook dat deze taak aan de raad toekomt.

Den Boer Buitenweg