35 096 Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om pensioenkortingen op de korte termijn te voorkomen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Pensioenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 140 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zes maal» vervangen door «acht maal».

2. In het tweede lid wordt «aantal van zes» vervangen door «aantal van acht».

B

In artikel 142 wordt «aantal van zes» vervangen door «aantal van acht».

ARTIKEL II

De Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 135 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zes maal» vervangen door «acht maal».

2. In het tweede lid wordt «aantal van zes» vervangen door «aantal van acht».

B

In artikel 137 wordt «aantal van zes» vervangen door «aantal van acht».

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Naar boven