Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935089 nr. 8

35 089 Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN TIELEN

Ontvangen 12 juni 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel 2, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • g. de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, genoemd in artikel 3, eerste lid, van de TNO-wet.

Toelichting

Dit amendement voegt een onderdeel toe aan artikel 2, tweede lid, van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna Wnra). Dit amendement regelt dat de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (zie artikel 3 en verder van de TNO-wet), geen overheidswerkgever is in de zin van de Wnra. Met dit amendement wordt voorkomen dat TNO onder de Ambtenarenwet 2017 komt te vallen. Het is onwenselijk dat TO2-instellingen met een maatschappelijke opdracht in het speelveld tussen overheid en bedrijfsleven de schijn van partijdigheid hebben omdat het personeel ambtenaar is. Dit is zeker het geval wanneer TO2-instellingen publiek-bestuurlijk relevant onderzoek doen. Ook herkent het personeel van deze organisaties zich niet in de titel ambtenaar precies om de voornoemde reden en bijbehorende type werkzaamheden. Met dit amendement wordt daarom aangesloten bij de eerder gemaakte keuze en staande praktijk om TO2-instellingen uit te sluiten van de Ambtenarenwet 2017.

Veldman Tielen