Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035087 nr. 22

35 087 Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie op 20 september 2019.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling is aan de Kamer overgelegd tot en met 18 oktober 2019.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 19 oktober 2019

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2019

Hierbij bied ik u aan de ontwerpregeling, houdende nadere regels op grond van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)1. Voor de inhoud van de ontwerpregeling verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting2.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 1, achtste lid, van de Wzd en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat het vastgesteld zal worden.

Vaststelling geschiedt niet eerder dan 4 weken nadat de ontwerpregeling aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Daarbij merk ik graag op dat de regeling zoals hij nu bij u wordt aangeboden, nog aangevuld zal worden met andere onderwerpen uit de Wzd. Het betreft hier met name regels over de gegevensverwerking op grond van de wet. Deze regels zijn nog aan verandering onderhevig naar aanleiding van verwerking van de internetconsultatie die heeft plaatsgevonden. Ook loopt hierover nog een adviestraject bij de Autoriteit persoonsgegeven. Overigens zijn deze regels niet aan de wettelijke voorhang onderhevig.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van de ontwerpregeling met ingang van 1 januari 2020.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl