Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935074 nr. 18

35 074 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT

Ontvangen 25 januari 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel J, onderdeel 2, komt te luiden:

  • 2. Het tweede lid, eerste zin, wordt vervangen door twee zinnen, luidende: De transitievergoeding is over de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst gelijk aan een derde van het loon per maand voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd. Voor de periode dat de arbeidsovereenkomst langer dan 120 maanden heeft geduurd is de transitievergoeding gelijk aan een kwart van het loon per maand voor elk daaropvolgend kalenderjaar.

Toelichting

Het voorliggend wetsvoorstel voorziet in het afschaffen van de verhoogde opbouw van de transitievergoeding voor dienstverbanden langer dan tien jaar. De indiener constateert dat dit een duidelijke verslechtering is voor werknemers ten opzichte van de huidige situatie. Deze verslechtering volgt op de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid (Wwz), die ook al resulteerde in een veel lagere transitievergoeding ten opzichte van de daarvoor gehanteerde kantonrechtersformule. Indiener is daarom van mening dat de verhoogde opbouw voor dienstverbanden langer dan tien jaar gehandhaafd moet blijven.

Van Kent