Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935074 nr. 16

35 074 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT

Ontvangen 25 januari 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel D, wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Onder de arbeidsvoorwaarden, bedoeld in de leden 1 en 2, wordt mede begrepen een bedrag dat beschikbaar wordt gesteld door de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt voor werknemers voor het kunnen volgen van een opleiding.

Toelichting

Het voorliggend wetsvoorstel voorziet in het gelijk trekken van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in loondienst met die van payrollmedewerkers. Dit om oneigenlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Indiener is van mening dat dit ook dient te gelden voor het persoonlijk opleidingsbudget.

Van Kent