Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935074 nr. 14

35 074 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT

Ontvangen 25 januari 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, onderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «elfde lid» vervangen door «negende lid».

2. Het vijfde lid komt te luiden:

  • 5. Indien sprake is van een oproepovereenkomst, gaat de arbeidsovereenkomst na een duur van drie maanden van rechtswege over in een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang, die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid in die voorafgaande periode van drie maanden, waarbij niet op grond van artikel 628, lid 5 of lid 7, ten nadele van de werknemer wordt afgeweken van artikel 628, lid 1.

3. Het zesde lid vervalt.

4. In het zevende lid wordt «De leden 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing» vervangen door «Lid 5 is van overeenkomstige toepassing».

5. Het achtste lid vervalt.

II

Artikel IX vervalt.

Toelichting

Het voorliggend wetsvoorstel voorziet in een verplichting voor werkgevers om werknemers met een oproepovereenkomst, na 12 maanden een contract voor een vast aantal uren aan te bieden. De indiener constateert dat deze termijn van 12 maanden een verslechtering is ten opzichte van de drie maanden waarna een beroep op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang kan worden gedaan door de werknemer. Bovendien blijft het bij een verplichting tot het doen van een aanbod. Mede gelet op de zwakke positie van de oproepmedewerker, zal hij naar verwachting de werkgever hier niet op aan durven spreken indien dit aanbod uitblijft. De indiener is daarom van mening dat een oproepovereenkomst na drie maanden van rechtswege over dient te gaan in contract met een aantal vaste uren, overeenkomstig het gemiddelde van de voorgaande drie maanden.

Van Kent