Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935074 nr. 13

35 074 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT

Ontvangen 25 januari 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, onderdeel 2, wordt in het tweede, derde en vierde lid «vier dagen» telkens vervangen door «veertien dagen».

Toelichting

Het voorliggend wetvoorstel voorziet in een 4-dagentermijn voor oproepovereenkomsten. Alhoewel dit een verbetering is ten opzichte van de huidige praktijk, is dit een zeer korte termijn. Bovendien is er een risico dat door de vierdagentermijn nu in de wet vast te leggen dit in de praktijk niet als minimale termijn zal dienen, maar als de nieuwe norm. Deze korte termijn bemoeilijkt het combineren van meerdere parttime banen en is daardoor ongewenst. Indiener stelt daarom voor de 4-dagentermijn te vervangen door een 14-dagentermijn.

Van Kent