35 044 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 4 februari 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel K, wordt in het eerste lid van het voorgestelde artikel 68a «als bedoeld in artikel 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming» vervangen door «als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming».

B

Het in artikel V, onderdeel B, onder 2, voorgestelde tweede lid komt als volgt te luiden:

2. De zorgaanbieder vermeldt bij het verstrekken van persoonsgegevens met betrekking tot de subsidiëring door Onze Minister van verleende zorg steeds het burgerservicenummer van de cliënt voor zover noodzakelijk voor de subsidiëring.

Toelichting

Deze nota van wijziging wijzigt het eerste lid van het voorgestelde artikel 68a van de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) en het voorgestelde tweede lid van artikel 9 van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (hierna: Wabvpz).

De wijziging van het eerste lid van het voorgestelde artikel 68a van de Zvw zorgt voor een verwijzing naar de juiste bepaling van de Algemene verordening gegevensbescherming. Artikel 4, onderdeel 15 van die verordening bevat namelijk de omschrijving van het begrip «gegevens over gezondheid».

Het tweede lid van artikel 9 van de Wabvpz kan op basis van de wijziging van toepassing zijn in de gevallen waarin subsidiëring beperkt is tot zorg aan bepaalde categorieën cliënten. Het gaat om subsidiëring door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport respectievelijk door de Minister voor Medische Zorg. Op grond van de Kaderwet VWS-subsidies kunnen de beide ministers subsidies verstrekken voor zorg in de zin van de Wabvpz. Zo worden op grond van de Subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden subsidies verstrekt ten behoeve van onverzekerde verzekeringsplichtigen voor de zorgverzekering. Met ingang van 1 maart 2018 is de reikwijdte van die regeling uitgebreid, zodat ook subsidies verstrekt kunnen worden voor zorg verleend aan onverzekerden die niet verzekeringsplichtig zijn voor de zorgverzekering. De vaststelling van de rechtmatigheid van de subsidieverstrekking overeenkomstig de daarvoor geldende voorwaarden kan het gebruik van het burgerservicenummer van de cliënt noodzakelijk maken. Het betreft de controle of de verleende zorg binnen de reikwijdte van de betrokken subsidieregeling valt.

De Minister voor Medische Zorg en Sport, B.J. Bruins

Naar boven