Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935031 nr. 5

35 031 Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting voor landgebonden weddenschappen op de sport (Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen)

Nr. 51 VERSLAG

Vastgesteld 17 oktober 2018

De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Anne Mulder

Adjunct-griffier van de commissie, Van Zuilen

INLEIDING

De leden van de VVD-fractie hebben met interesse kennisgenomen van het wetsvoorstel Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen. Zij hebben nog enkele vragen en opmerkingen.

De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van de Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen. Deze leden wijzen erop dat zij ook bij de Wet kansspelen op afstand aandacht gevraagd hebben voor het diffuse heffingsstelsel binnen de kansspelbelasting met veel verschillende categorieën belastingplichtigen en verschillende grondslagen. Deze leden herhalen daarom hun vraag of de Wet op de kansspelbelasting niet beter gemoderniseerd en vereenvoudigd kan worden. Zou het niet beter geweest zijn om te kiezen voor een systeem waarbij of de speler altijd belastingplichtig is, maar de aanbieder de belasting afdraagt of voor een systeem waarbij de aanbieder altijd belastingplichtig is, maar niet de belastingdrager? Dit met uitzondering van illegale spelen, waarbij alleen de speler belastingplichtig kan zijn.

De leden van de fractie van GroenLinks hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en hebben hierbij nog enkele vragen.

De leden van de SGP-fractie hebben kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel en maken van de gelegenheid gebruik om enkele vragen te stellen. Deze leden vinden het een goede zaak dat er niet langer fiscaal onderscheid wordt gemaakt tussen landgebonden en aanbieders op afstand en dat deze na inwerkingtreding van de wet gelijk worden behandeld.

I. ALGEMEEN

1. Legale kansspelen op afstand

2. Kansspelbelasting op legale kansspelen op afstand

De leden van de VVD-fractie vragen naar de status van het wetsvoorstel kansspelen op afstand. Wanneer verwacht de regering dat deze behandeld wordt in de Eerste Kamer en in werking kan treden?

3. De visie van de Europese Commissie

De leden van de CDA-fractie vragen of er gezien het diffuse heffingsstelsel nog meer onderdelen zijn van het wetsvoorstel kansspelen op afstand die volgens de Europese Commissie staatssteun inhouden of zouden kunnen inhouden. Waarom gaat het oordeel van de Europese Commissie alleen over sportweddenschappen en bingo?

4. Voorstel voor aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen

De leden van de VVD-fractie vragen hoe groot de verzwaring is die voor de sector resteert na aftrek van de prijzenvrijstelling? Hoe wordt de sector hiervoor tegemoetgekomen?

De leden van de CDA-fractie zijn blij met de verduidelijking dat kansspelen in besloten kring niet onder de kansspelbelasting vallen. De regering geeft hierbij als voorbeeld de voetbalpoule of bingo in de familie- of vriendenkring en bingomiddagen georganiseerd door verpleeghuizen. De leden van de CDA-fractie vragen de regering waar de grenzen liggen van deze kansspelen in besloten kring. Geldt dit ook voor voetbalpoules op het werk? Is er geen sprake van een besloten kring bij openbare voetbalpoules op internet? Hoe zit het bij bingomiddagen die niet georganiseerd worden door verpleeghuizen, maar door goede doelen en dus een minder besloten karakter hebben? Maakt het nog uit of aan de genoemde bingomiddag georganiseerd door een verpleeghuis alleen bewoners mogen deelnemen of bijvoorbeeld ook buurtbewoners?

De leden van de CDA-fractie vragen de regering te verduidelijken wanneer bij promotionele kansspelen sprake is van landgebonden dan wel op afstand. Gaat het dan om de manier van het ter beschikking stellen van de prijsvraag en van het communiceren over de verloting, namelijk digitaal of op papier? Hoe moet bovendien bepaald worden of een kansspel promotioneel is? Als een deelnemer aan een kansspel in een tv-show bijvoorbeeld een auto kan winnen, is dit dan een gewoon kansspel of een promotioneel kansspel ter promotie van het automerk?

De leden van de SGP-fractie vragen om verduidelijking hoe het komt dat het effectieve belastingtarief als percentage van het brutospelresultaat in 2016 gemiddeld 5% was en dat dat zal oplopen tot 29%. Vervalt de prijzenvrijstelling?

5. Budgettaire aspecten

De leden van de VVD-fractie vragen naar de budgettaire derving en opbrengst wanneer de vrijstelling verhoogd of verlaagd wordt met tien euro.

De leden van de CDA-fractie vragen de regering waarom de wijziging met betrekking tot de promotionele kansspelen op termijn geen opbrengst oplevert ten opzichte van het nog aanhangige wetsvoorstel kansspelen op afstand. Tevens vragen deze leden waarom er niet voor gekozen is de gehele budgettaire opbrengst van de wet, te weten 12 miljoen euro structureel, terug te geven aan de sector, maar inclusief de lagere dividendontvangsten slechts een deel daarvan, namelijk 8,6 miljoen euro.

De regering stelt dat wetsvoorstel leidt tot een verhoging van de belastingdruk van per saldo 12 miljoen euro, zo lezen de leden van de fractie van GroenLinks. Dit bedrag is het saldo van de additionele opbrengst afkomstig van de aanbieders van sportweddenschappen enerzijds en het wegvallen van de opbrengsten bij Nederlandse spelers van sportweddenschappen van landgebonden aanbieders binnen de EU/EER anderzijds. Kunnen deze twee opbrengsten nader worden uitgesplitst? Hoe verhoudt het geringe bedrag van 12 miljoen euro zich tot het grote verschil in effectief belastingtarief, dat van 5% oploopt tot 29%? Wat was de opbrengst van deze belasting toen het belastingtarief nog 5% was?

De leden van de SGP-fractie constateren dat de verhoging van de lastendruk wordt geschat op 13 miljoen euro. In de tabel met budgettaire gevolgen wordt een bedrag van 12 miljoen euro genoemd. Waardoor wordt het verschil veroorzaakt?

Deze leden lezen verder dat een derving van dividendbelasting wordt verwacht voor de Staat via de Nederlandse loterij/Lotto. Zou een eventuele afschaffing van de dividendbelasting hier nog gevolgen voor hebben?

6. EU-aspecten

7. Gevolgen voor bedrijfsleven en burger

De leden van de CDA-fractie vragen wat de voorgestelde wijziging in de praktijk gaat betekenen voor bijvoorbeeld renbaan Duindigt. Het brutospelresultaat omvat immers ook alle kleine prijzen die nu voor spelers tot 449 euro zijn vrijgesteld. De regering schat in dat vergunninghouders van landgebonden sportweddenschappen gemiddeld bijna zes keer zoveel kansspelbelasting zullen moeten afdragen.

8. Uitvoeringskosten Belastingdienst

9. Advies en consultatie

De leden van de VVD-fractie vragen op welke manier rekenschap is gegeven aan de bezorgdheid over de effecten van de wijziging van de kansspelbelasting voor aanbieders van sportweddenschappen voor hun bedrijfsvoering en doorwerking naar goede doelen.


X Noot
1

Herdruk: in de oorspronkelijke versie is een gedeelte van het verslag abusievelijk aan de verkeerde fractie toegewezen.