Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935030 nr. 15

35 030 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) (Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN NIJBOER EN LEIJTEN

Ontvangen 12 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 13ab, derde lid, onderdeel d, «7%» vervangen door «10%».

Toelichting

De indieners beogen met dit amendement het minimumtarief in de staat van de dochtermaatschappij waarop model A van de CFC-regeling (Controlled Foreign Companies) van toepassing is te verhogen van 7% naar 10%. 10% is het gebruikelijke tarief in het belastingrecht om te bepalen of er sprake is van een redelijke heffing. Onder andere de regels voor winstdrainage sluiten hierop aan. Zo krijgt niet alleen de CFC-regeling meer substantie, maar worden de regels ook consequenter.

Nijboer Leijten