Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935030 nr. 13

35 030 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) (Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 9 november 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, artikel 15b, wordt in het eerste lid, onderdeel a, «30%» vervangen door «10%».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de renteaftrek beperkt wordt op 10%. Bedrijven kunnen hun belastingplicht ontlopen door schulden te laten neerslaan in landen waar meer belasting wordt geheven, en winsten te laten neerslaan in landen waar lage belasting geldt. De OESO schrijft voor de renteaftrek te beperken op tien procent tot dertig procent van de winst (EBITDA). De regering kiest voor de minst vergaande beperking en houdt daarmee grondslaguitholling in stand en kan daardoor ook ander landen schaden. Indiener is van mening dat met de keuze voor 10% duidelijk wordt gemaakt dat Nederland niet opnieuw de grenzen opzoekt om fiscaal aantrekkelijk te zijn.

Leijten