Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935030 nr. 10

35 030 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) (Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Ontvangen 8 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 13ab, derde lid, onderdeel d, «7%» vervangen door «9%».

Toelichting

Voor toepassing van de zogenoemde Controlled Foreign Companies (CFC)-maatregel is op grond van het voorgestelde artikel 13ab, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 sprake van een gecontroleerd lichaam indien dat lichaam onder meer voldoet aan de voorwaarde dat het gevestigd is in een laagbelastende staat. Van een laagbelastende staat is sprake indien die staat lichamen niet of naar een tarief van minder dan 7% onderwerpt aan een belasting naar de winst of indien die staat is opgenomen op de zogenoemde EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Met dit amendement wordt voorgesteld om het hiervoor genoemde tarief van 7% te verhogen naar 9%.

Van Weyenberg Omtzigt Bruins Snels