35 022 Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOERHUIS EN RONNES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 22 mei 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel toegevoegd, luidende:

D

Na artikel 152 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 152b

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet van […] tot wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de krachtens artikel 3, tweede en derde lid, gestelde regels.

Toelichting

Dit amendement voegt een evaluatiebepaling toe waarbij de wet na drie jaar wordt geëvalueerd. De evaluatie moet in ieder geval zien op twee punten. Het eerste punt is de verbetering van de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties en het tweede punt is het effect op regeldruk en kosten voor zowel bedrijven als huishoudens. Normaal gesproken is de evaluatietermijn vijf jaar. De indieners willen op een kortere termijn dan gebruikelijk al inzicht krijgen in de effecten van de inhoudelijke normen die in lagere regelgeving terechtkomen.

Koerhuis Ronnes

Naar boven