Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935015 nr. 4

35 015 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019)

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 3 oktober 2018

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

Inhoudsopgave

blz.

 

I.

ALGEMEEN

1

 

1.

Waardeoverdracht

2

 

2.

Gegevenslevering DNB

2

 

3.

Overbruggingspensioen

3

 

4.

Versterken medezeggenschap bij kleine ondernemingen

3

 

5.

Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand

3

 

6.

Uitkomsten internetconsultatie

3

 

7.

Overige

4

I. ALGEMEEN

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de Verzamelwet pensioenen 2019. Zij hebben hier nog enkele vragen en opmerkingen over.

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de Verzamelwet pensioenen 2019. Zij hebben echter nog enkele vragen en opmerkingen.

De leden van de D66-fractie hebben met interesse kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij hebben nog een aantal vragen over de verzamelwet.

De leden van de SP-fractie hebben met interesse kennisgenomen van het wetsvoorstel, met name de onderdelen overbruggingspensioen en versterken medezeggenschap bij kleine ondernemingen kunnen op goedkeuring rekenen van genoemde leden omdat deze (mede) op verzoek van de leden van de SP-fractie zijn gedaan.

1. Waardeoverdracht

De leden van de VVD-fractie zien graag nog enige verduidelijking over de waardeoverdracht. Zij begrijpen dat de mogelijkheid tot eenzijdige afkoop van kleine pensioenen in dit voorstel wordt uitgebreid. Kunnen pensioenfondsen kiezen of zij deze pensioenen afkopen of overdragen? Zo ja, verwacht de regering dat pensioenfondsen hiervoor zullen kiezen? Hoeveel kost het om de (vaak geautomatiseerde) afkoophandelingen aan te passen en de betreffende kleine pensioenen te blijven administreren of over te dragen zodat deze hun pensioenbestemming niet verliezen?

Inzake het onderdeel «Afkoop van heel kleine pensioenen ontstaan in 2017 en 2018» hebben genoemde leden de volgende vragen. Hoe wordt de communicatiecampagne omtrent de «eenmalige opschoonactie» vormgegeven? Hoeveel betrokkenen zijn al op de hoogte gesteld dat hun pensioen mogelijk komt te vervallen? Hoeveel tijd krijgen de deelnemers wier heel kleine pensioen zou vervallen in de opschoonactie om hun pensioen over te dragen?

De leden van de CDA-fractie vragen de regering of de maatregel om zeer kleine pensioenen uit 2017 en 2018 af te kopen goed uitvoerbaar is. Welke termijn hebben pensioenuitvoerders hiervoor nodig? Moet de afkoop voor 1 januari 2019 zijn afgerond? Hoeveel pensioenuitvoerders hebben interesse in de afkoop, want als ze niet afkopen vervalt het pensioen per 1 januari? Is dit een prikkel om niet van de voorgestelde afkoopmogelijkheid gebruik te maken?

De leden van de D66-fractie verwelkomen de oplossing voor de heel kleine pensioenen ontstaan in 2017 en 2018. Genoemde leden begrijpen deze wijziging zo dat het voor mensen, in een overgangsperiode, mogelijk blijft om pensioen afgekocht te krijgen. Kunnen pensioenfondsen er voor kiezen om hele kleine pensioenen niet af te kopen, ook al wil de betreffende deelnemer dit wel graag? Zo ja, dan kan een pensioenfonds er toch voordeel bij hebben om geen gehoor te geven aan de wens van de deelnemer, aangezien zijn of haar aanspraken dan in de toekomst komen te vervallen? Is dit wel wenselijk? Welke mogelijkheden ziet de regering om er voor te zorgen dat deelnemers die graag hun heel kleine pensioen willen laten afkopen dit ook kunnen afdwingen bij hun pensioenfonds?

2. Gegevenslevering DNB

De leden van de CDA-fractie vragen de regering of de gegevensverstrekking door De Nederlandse Bank (DNB) conform de AVG-regels is geregeld. Wat zijn hierbij de risico’s? Ziet de regering ook reden om gegevenslevering tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en pensioenuitvoerders toe te staan in het kader van de wezenuitkering die na de 21e leeftijd van de ontvanger doorloopt, indien de wees studeert? Nu moet de wees immers zelf elk jaar aantonen dat hij of zij wees is en nog studeert. Naast de administratieve lasten die dit met zich meebrengt, is het ook niet prettig voor kinderen om jaarlijks te moeten melden dat zij nog steeds wees zijn. Klopt het dat de pensioenuitvoerders het wezenpensioen automatisch kunnen uitkeren, als zij van DUO de gegevens krijgen dat de desbetreffende persoon nog studeert? Is de regering bereid in gesprek te gaan met de sector om te regelen dat deze wezenpensioenen automatisch kunnen worden uitgekeerd?

3. Overbruggingspensioen

De leden van de SP-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de voorgestelde wijzigingen op het overbruggingspensioen. Hoeveel mensen hebben gebruik gemaakt van de spijtoptantenregeling zoals voorgesteld door het amendement van de leden Van Kent en Gijs van Dijk? Hoe is de mogelijkheid van de spijtoptantenregeling gecommuniceerd naar de deelnemers? Is het correct dat de spijtoptantenregeling vooral wordt uitgebreid voor mensen die na 1 januari 2016 vervroegd met pensioen zijn gegaan en gebruik willen maken van de hoog-laag constructie alvorens de spijtoptantenregeling te laten vervallen?

4. Versterken medezeggenschap bij kleine ondernemingen

De leden van de D66-fractie onderstrepen het belang van betrokkenheid en zeggenschap van deelnemers bij hun pensioenregeling. Zo ook bij kleine ondernemingen. Genoemde leden zijn blij dat met dit wetsvoorstel de medezeggenschap wordt versterkt. Hoeveel werkgevers zijn er in Nederland met ten minste 10 en minder dan 50 werknemers? Hoeveel daarvan bieden een pensioenregeling en vallen niet onder de werkingssfeer van bedrijfstakpensioenfondsen? Op welke manier zijn (vertegenwoordigers van) medewerkers van kleine werkgevers geraadpleegd voor de totstandkoming van deze voorstellen?

De leden van de SP-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de voorgestelde wijzigingen op het versterken van de medezeggenschap bij kleine ondernemingen omdat dit al een langere wens is voor genoemde leden en door een toezegging aan het lid Van Kent tijdens een algemeen overleg Pensioenonderwerpen is uitgevoerd in deze wet. Hoe wordt de versterking van de medezeggenschap gecommuniceerd aan kleine ondernemingen en haar personeelsvergadering dan wel personeelsvertegenwoordiging? Kan worden aangegeven hoeveel bedrijven van de genoemde 10.000 bedrijven niet in staat zijn om schriftelijk de informatie over de arbeidsvoorwaarde pensioen te verstrekken? Wat zullen de verwachte extra administratieve lasten zijn wanneer deze bedrijven toch worden verplicht om de benodigde informatie over de arbeidsvoorwaarde pensioen uit te zoeken, schriftelijk vast te leggen en alsnog te verstrekken aan haar werknemers?

5. Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand

De leden van de VVD-fractie vragen of er thans nog werkgevers zijn die de premie op kwartaalbasis afdragen en zo ja, wat dit betekent voor hun kasstroom en werkkapitaal. Genoemde leden lezen dat het gebruikmaken van de extra variabilisatiemogelijkheid € 75,– per aanpassing kost. Wie betaalt deze kosten, de deelnemer die de aanvraag doet of het pensioenfonds?

6. Uitkomsten internetconsultatie

De leden van de VVD-fractie vragen de regering te reageren op een technische suggestie van de Pensioenfederatie, namelijk om gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen pensioenuitvoerders en DUO, met het oog op een uitkering aan studerende wezen en halfwezen. Deze groep heeft doorgaans langer recht op een wezenpensioenuitkering.

De leden van de D66-fractie lezen dat de Pensioenfederatie de informatieuitwisseling tussen fondsen en DUO in het kader van de uitvoering van wezenpensioen onder de aandacht brengt. De federatie zou met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hier graag een wettelijke grondslag voor zien. Worden op dit moment al persoonsgegevens door DUO aan pensioenuitvoerders of pensioenfondsen gegeven? Zo ja, wat is op dit moment daarvoor de (wettelijke) basis? Is het geborgd dat studenten toestemming geven aan DUO om hun persoonsgegevens aan de pensioenuitvoerder te verstrekken?

7. Overige

De leden van de CDA-fractie vragen ook nog aandacht voor een ander onderwerp, namelijk fiduciair beheer. Deze leden zijn van mening dat het uitbesteden van werkzaamheden mogelijk moet zijn voor pensioenuitvoerders, maar dat dit niet mag betekenen dat er ook bijbehorende verantwoordelijkheden over gaan. Zij constateren ook dat fiduciair beheer in de Verenigde Staten verboden is. Kan de regering aangeven welke mogelijkheden er in Nederland voor pensioenuitvoerders zijn voor fiduciair beheer en in hoeverre de regering dit wenselijk acht?

De voorzitter van de commissie, Rog

De adjunct-griffier van de commissie, Sjerp