Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201835011 nr. 2

35 011 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de processen-verbaal van de stembureaus en de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar te maken teneinde de procedure van de vaststelling van de uitslag van een verkiezing van een vertegenwoordigend orgaan transparanter te maken;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel N 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de tweede zin.

2. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. De burgemeester maakt de stukken, bedoeld in het eerste lid, met weglating van de ondertekening onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar. Daarnaast legt hij een afschrift van de stukken onverwijld voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis totdat over de toelating van de gekozenen is beslist.

B

In de artikelen O 4, eerste lid, P 23 en U 16, tweede lid, wordt na «proces-verbaal» telkens ingevoegd «met weglating van de ondertekening».

C

Artikel T 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervalt de tweede zin.

2. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 4. De voorzitter van het centraal stembureau maakt de processen-verbaal met weglating van de ondertekening onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar. Daarnaast legt deze een afschrift van de processen-verbaal onverwijld voor een ieder ter inzage bij het centraal stembureau totdat over de toelating van de gekozenen is beslist.

D

In artikel Y 22b wordt «De artikelen N 12, eerste lid, tweede zin, en O 4, eerste lid» vervangen door «De artikelen N 12, tweede lid, en O 4, eerste lid».

E

In artikel Ya 28a wordt «artikel J 6» vervangen door «artikel J 6a».

F

Na artikel Ya 29 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel Ya 29a

In artikel P 15, eerste lid, wordt in plaats van «25% van de kiesdeler» gelezen: 50% van de kiesdeler.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,