Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935007 nr. 10

35 007 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Nr. 10 HERDRUK1 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 3 december 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel A, onder 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een lid» vervangen door «worden drie leden».

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 4. Op het deel van de lening dat op grond van artikel 6.1, derde lid, is aangemerkt als een lening hoger onderwijs is het rentepercentage bedoeld in het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

  • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld voor een goede uitvoering van het vierde lid.

Toelichting

De aanleiding voor dit amendement is dat de indiener het onwenselijk acht dat een bestaande schuld onder MBO-voorwaarden (gekoppeld aan de 3–5-jaarsrente) nu wanneer de student doorstroomt naar het hoger onderwijs zal worden omgezet in HO-voorwaarden (dat wil zeggen de 10-jaarsrente). Omdat de student daarmee bij het doorstromen naar HBO meer rente kwijt zal zijn aan de bestaande MBO-schuld, ziet de indiener dit als een negatieve prikkel om door te stromen. Dit amendement laat de MBO-schuld onder de oude voorwaarden voortbestaan wat betreft het rentepercentage.

Futselaar


X Noot
1

Ivm correctie in de tekst