Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XVI nr. 14

35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER

Ontvangen 17 oktober 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt geld vrij te maken voor de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde. Meer dan 50% van de volwassenen leidt aan een chronische aandoening die vaak primair of mede het gevolg is van een ongezonde leefstijl. Het aanpassen van leefstijl met de juiste begeleiding kan zowel kwalen voorkomen als mensen van serieuze kwalen afhelpen. Schattingen van de financiële winst variëren van 3 tot 10 miljard euro (structureel op jaarbasis).

Het ontbreken van het klassieke verdienmodel bij leefstijlgeneeskunde leidt ertoe dat er nauwelijks wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek naar leefstijlinterventies. Dit amendement verzoekt daarom de middelen voor het Programma Translationeel Onderzoek op artikel 4 (Zorgbreed beleid) te verhogen met € 1,0 miljoen ten behoeve van de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde. Hiervoor wordt dekking gevonden binnen de niet-juridisch verplichte ruimte van artikel 4 (Zorgbreed beleid).

Ellemeet Dik-Faber