Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XVI nr. 120

35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

Nr. 120 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 februari 2019

Hierbij informeer ik u in aansluiting op de brieven van 5 september en 21 december 2019 (Kamerstukken 34 775 XVI en 34 775 XV, nr. 152 en Kamerstukken 35 000 XVI en 35 000 XV, nr. 119) over de wijze waarop het kabinet het vraagstuk van chroom-6 aanpakt en uw Kamer zal informeren over de voortgang. Hierbij geef ik antwoord op een van de vragen die uw Kamer gesteld heeft op 31 januari 2019 tijdens de regeling van werkzaamheden (Handelingen II 2018/19, nr. 48) namelijk: Welke onderzoeken lopen er naar chroom-6 en wanneer wordt uw Kamer daarover geïnformeerd.

Het kabinet heeft afgesproken dat VWS rondom chroom-6 een coördinerende rol vervult. Ik ben verantwoordelijk voor het borgen van overzicht en afstemming. De afzonderlijke departementen blijven verantwoordelijk voor hun eigen beleidsterrein. Hierbij is SZW verantwoordelijk voor het beleid over arbeidsomstandigheden en het toezicht daarop, VWS voor het borgen van consumentenbescherming, BZK voor de coördinatie tussen Rijkswerkgevers voor de arbeidsomstandigheden van werknemers van de sector Rijk en de departementen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de omgeving, hun eigen werknemers en goed opdrachtgeverschap.

De afgesproken acties zijn samengebracht in onderstaande werkagenda chroom-6. In deze werkagenda is opgenomen welk departement of welke departementen verantwoordelijk zijn en wanneer de Tweede Kamer naar verwachting wordt geïnformeerd. Het doel van de werkagenda is om binnen het Rijk en voor uw Kamer overzicht te bieden en samenhang te kunnen aanbrengen.

Deze agenda volgt de indeling die we in beide voortgangsbrieven hebben aangehouden.

Consumentenbeleid

Het onderzoek dat het RIVM uitvoert moet inzicht geven of de consumentenveiligheid afdoende gewaarborgd is of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

 

Onderwerp

Gereed

Tweede Kamer

Verantwoordelijk ministerie

1.

Onderzoek RIVM: risico’s voor consumenten

Begin april 2019

Brief met rapport

VWS

Arbeidsomstandighedenbeleid en toezicht

Uw Kamer heeft gevraagd naar een appreciatie van het advies van de Onafhankelijke commissie Tilburg chroom-6 met de titel «Door het stof» en naar de situatie in andere branches.

 

Onderwerp

Gereed

Tweede Kamer

Verantwoordelijk ministerie

2.

Reactie op advies van de commissie Tilburg chroom-6 en de situatie in andere branches

Februari 2019

Brief

SZW

         

3.

Kamervragen Gijs van Dijk (PvdA) ingediend 7 februari 2019

Begin maart 2019

Antwoorden op Kamervragen

SZW en I&W

Rijksoverheid als werkgever en opdrachtgever

Het Ministerie van BZK zal in de rol van werkgever voor de sector Rijk een coördinerende rol spelen bij de overkoepelende aanpak voor het Rijk als werkgever. BZK voert hierover overleg met de vakbonden zoals in de brief van 21 december 2018 is aangekondigd (Kamerstukken 35 000 XVI en 35 000 XV, nr. 119). Het is de wens van de bonden om tot centrale processtappen te komen met een consistente lijn en een compensatieregeling. Op korte termijn organiseert BZK een bijeenkomst met departementen, vakbonden en het RIVM. Uw Kamer zal geïnformeerd worden over de uitkomst. De afzonderlijke departementen zijn verantwoordelijk voor het vervolg bij de afzonderlijke diensten.

U bent dinsdag 12 februari jl. door de Minister van Rechtsbescherming geïnformeerd over het RIVM-onderzoek chroom-6 in penitentiaire inrichtingen (Kamerstuk 24 587, nr. 745).

De Staatssecretaris van Defensie zal u op korte termijn de brief met toezeggingen naar aanleiding van het AO chroom-6 die uw Kamer heeft gevraagd voorafgaand aan het VAO toezenden.

Uw Kamer heeft bij de regeling van werkzaamheden op 7 februari 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 51) ook een brief gevraagd waarin wordt ingegaan op vergelijking van de regeling in Tilburg en bij Defensie. Uw Kamer heeft verzocht om een reactie van zowel SZW als Defensie. Deze zullen onderdeel uitmaken van de in het overzicht opgenomen brieven.

 

Onderwerp

Gereed

Tweede Kamer

Verantwoordelijk ministerie

4.

Toezeggingen AO Chroom-6 Defensie

Februari 2019

Brief

Defensie

         

5.

Afspraken met vakbonden

Maart 2019

Brief

BZK

         

6.

Uitwerking veilig werken bij de departementen

Juni 2019

Brief

I&W, BZK, J&V, LNV, Defensie

         

7.

Vervolgonderzoek (oud-) defensielocaties

De Kamer zal periodiek worden geïnformeerd, na de zomer van 2019 de eerste keer.

Nader te bepalen rapport en brief

Defensie

         

8.

Historisch onderzoek naar o.a. de Rijksrederij, de voormalige markeringsdienst en de conserveringsdeskundigen die kwaliteitscontroles uitvoerden.

Eind 2019

I&W zal de Kamer periodiek informeren over de onderzoeken.

Rapport en brief

I&W

Tot slot

In de brief van 21 december 2018 (Kamerstukken 35 000 XVI en 35 000 XV, nr. 119) is al aangekondigd om voor de zomer van 2019 u te informeren over de voortgang. In deze brief zal ik een overzicht geven van de afgeronde activiteiten en de voortgang van de activiteiten die nog lopen of wanneer er mogelijk nieuwe activiteiten worden opgestart.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins