35 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019

Nr. 35 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30

Ontvangen 28 november 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Arbeidsmarkt wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000) en wordt het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Arbeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig probleem met grote impact op de mensen die het treft. De kans op een baan hangt nog te vaak af van afkomst, geslacht, keuze van leefvorm, leeftijd, handicap, ziekte of zwangerschap. In veel gevallen spelen (onbewuste) vooroordelen richting bepaalde groepen een rol, al in de werving- en selectiefase.

Het kabinet heeft aangekondigd om de bevoegdheden van de Inspectie SZW te verruimen zodat toezicht en handhaving mogelijk wordt al tijdens de werving- en selectiefase. Nog te vaak gaan uitzendbureaus mee in discriminerende wensen van opdrachtgevers, of komt iemand met een bepaalde achternaam op de verkeerde stapel van de brievenselectie. Nog te vaak worden mensen niet uitgenodigd alleen op basis van hun leeftijd of verliezen vrouwen die zwanger zijn hun baan.

In aanvulling op de middelen die het kabinet heeft vrijgemaakt om aan deze nieuwe rol van de Inspectie SZW invulling te geven, zorgt dit amendement voor een extra impuls. Door voor een periode van vier jaar € 500.000 (inclusief uitvoeringskosten) toe te voegen aan de capaciteit van de Inspectie, kan er in aanloop naar de aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet en straks met de nieuwe bevoegdheid van de Inspectie SZW, extra worden ingezet op het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie. Het team arbeidsmarktdiscriminatie kan meer (her)inspecties uitvoeren bij werkgevers op discriminatie en ongelijke behandeling bij werving en selectie. Daarnaast kan het toezicht op discriminatie bij partijen die diensten verlenen in werving en selectie, zoals uitzendbureaus, verder worden ontwikkeld.

Dekking wordt gevonden in de onderuitputting sectorplannen. Beoogd wordt de capaciteit voor de eerste vier jaar (2019–2022) te verhogen en de middelen te verdelen over de jaren 2019–2022 (elk jaar € 500.000).

Van Weyenberg

Naar boven