35 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019

Nr. 3 NADER RAPPORT

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 18 september 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bijlage bij Nader Rapport inzake de begroting 2019

Betreft: Advies Raad van State d.d. 10 september 2018 No. W12.18.0254/III

IB. Beantwoording blanco advies

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

II. Nadere wijzigingen

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal aanpassingen aan te brengen. De aanpassingen betreffen de verwerking van de Macro Economische Verkenning (MEV). De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht. Het totaal van de uitgaven in duizenden euro’s komt daarmee op 36.135.849 (was 35.813.304). De ontvangsten wijzigen niet.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Toelichting

De verwerking van de MEV heeft geleid tot mutaties in de begrotingsgefinancierde uitgaven van de artikelen 2 en 12.

Naar boven