35 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019

Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIERSMA EN PIETER HEERMA

Ontvangen 28 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.000 (x € 1.000).

II

In artikel 5 Werkloosheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000).

Toelichting

In 2016 is via het amendement Van ’t Wout/Heerma1 opgeroepen de Ambachtsacademie als pilot te starten, met als doel nieuw perspectief te bieden aan vijftigplussers. De Ambachtsacademie is vervolgens begin dit jaar begonnen met haar opleidingen. Tientallen vijftigplussers zijn onder begeleiding van een leermeester nu in opleiding tot vakbekwaam ondernemer in het kleinschalig ambacht. Door de Ambachtsacademie kunnen vijftigplussers worden opgeleid tot bijvoorbeeld banketbakker, goudsmid of glazenier en kunnen zo zelfstandig aan de slag. Nu verdwijnt er veel werkgelegenheid door de uitstroom van ambachtslieden, terwijl dit juist veel kansen biedt voor vijftigplussers.

Daar is ook aantoonbaar behoefte aan. Jaarlijks stoppen er rond de 7000 ambachtslieden. Indieners willen voorkomen dat het vakmanschap en de kennis uit Nederland verdwijnt. Het probleem is dat de pilot die nu is opgebouwd, door het pilot karakter alweer wordt afgebouwd. Indieners willen dat voorkomen, zodat de infrastructuur en instroom de komende jaren in stand kan worden gehouden waardoor bezien kan worden of dit initiatief bijdraagt aan het omscholen en aan het werk helpen van werklozen zonder de infrastructuur weer af te moeten bouwen. Indieners vragen hierbij om in overleg met de initiatiefnemers van de Ambachtsacademie te kijken naar de mogelijkheden om de doelgroep voor de Ambachtsacademie te verbreden naar andere groepen (langdurig) werklozen.

Dit amendement beoogt om voor de jaren 2019–2021 de subsidie voor de Ambachtsacademie met € 1 miljoen per jaar te verlengen. De dekking hiervoor wordt gevonden in de onderuitputting op het budget voor de sectorplannen (artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet).

Wiersma Pieter Heerma


X Noot
1

Kamerstukken II 2016/2017, 34 573, nr. 11.

Naar boven