35 000 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 15 maart 2019

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 hebben kennisgenomen van de brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2 van 22 januari 2019.

Naar aanleiding hiervan heeft de commissie de Minister op 7 februari 2019 een brief gestuurd.

De Minister heeft op 14 maart 2019 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, De Boer

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT/LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Den Haag, 7 februari 2019

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief3 van 22 januari 2019. Tijdens het begrotingsdebat LNV in de Eerste Kamer op 11 december 20184 vroeg het lid Reuten (SP) u aangaande uw toekomstvisie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden 5 en de doelstellingen daarvan, om «operationeel meetbare doelstellingen waardoor [beoordeling van] beleidsrealisatie meetbaar is». U zegde daarop toe de Kamer «een dezer dagen» een brief te sturen over de genoemde operationalisering.6

De leden van de SP-fractie constateren dat in de brief die u de Kamer op 22 januari 2019 stuurde, de term operationalisering (dan wel operationalisering van de genoemde doelstellingen) in het geheel niet voorkomt. Ook de plannen die u in uw brief opsomt (voorjaar 2019 en later in 2019), maken geen gewag van operationalisering. Hierbij vragen de leden van de SP-fractie wanneer de Kamer deze geoperationaliseerde doelstellingen kan verwachten.

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 6 maart 2019.

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit A.M.V. Gerkens

BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2019

In een brief van 7 februari 2019 (kenmerk 163826.01u) vraagt de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wanneer uw Kamer geoperationaliseerde doelstellingen van mijn visie «Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden» kan verwachten. Deze vraag stelt u naar aanleiding van mijn brief «realisatie LNV-visie» d.d. 22 januari 2019 en de wisseling tussen lid Reuten (SP) en mij over operationeel meetbare doelstellingen waardoor beoordeling van de beleidsrealisatie mogelijk is.

In mijn brief «realisatie LNV-visie, d.d. 22 januari 2019» heb ik het proces rondom de realisatie van de visie toegelicht en kondig ik aan uw Kamer en de Tweede Kamer in mei 2019 een Realisatieplan LNV-visie aan te bieden. Dit plan zal voor elk van de in de visie genoemde opgaven uitgewerkte doelen voor 2030 bevatten. Hierin wordt ook beschreven welke acties hiervoor nodig zijn. Aan de hand hiervan wordt een monitoringsinstrument ontwikkeld waarmee voortgang gemeten en beoordeeld kan worden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Samenstelling:

Nagel (50PLUS) Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU),Schaap (VVD), Flierman (CDA), Ester (CU), Kok (PVV) (vicevoorzitter), Gerkens (SP) (voorzitter), Atsma (CDA), N.J.J. van Kesteren (CDA), Reuten (SP), Pijlman (D66), Van Rij (CDA), Schalk (SGP), Schnabel (D66), Verheijen (PvdA), Klip-Martin (VVD), Overbeek (SP), De Bruijn-Wezeman (VVD), Van der Sluijs (PVV), Van Zandbrink (PvdA), Fiers (PvdA), Aardema (PVV), Binnema (GL), Gout-van Sinderen (D66)

X Noot
2

Kamerstukken I, 2018–2019, 35 000 XIV, F.

X Noot
3

Kamerstukken I, 2018–2019, 35 000 XIV, F.

X Noot
4

Handelingen I, 2018–2019, nr. 11, item 11 en 13.

X Noot
5

Kamerstukken I, 2018–2019, 35 000 XIV, A.

X Noot
6

Toezegging T02665 «Toesturen brief operationalisering van de visie op de toekomst van de landbouw».

Naar boven