35 000 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2018

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft verzocht een jaarplanning 2019 te verstrekken met een overzicht van de onderwerpen waarover ik u voornemens ben te informeren in 2019 en welk moment daarvoor is voorzien. Verder heeft de commissie mij verzocht om het overzicht van onderzoeken uit de jaarbrief over 2019 aan Wageningen Research toe te sturen, als ook een overzicht van onderzoeken van het Ministerie van LNV die de reguliere planning van onderzoeksinstituten te boven gaan.

Jaarplanning 2019

In de bijlage is de gevraagde jaarplanning 2019 opgenomen1. Evenals vorig jaar vermeld ik dat de planning een inschatting is van de huidige stand van zaken en dat het dus mogelijk is dat hier van afgeweken wordt. In deze jaarplanning zijn ook de reeds geplande reacties op adviezen van Planbureaus en adviesraden opgenomen.

Jaarcyclus onderzoek

Hieronder ga ik in op de jaarcyclus die wordt ingericht voor het onderzoek dat mijn ministerie doet voor de vormgeving van mijn beleid.

Het onderzoek wordt zoveel mogelijk regulier geprogrammeerd via de jaarcyclus die hiervoor is ingericht. Deze jaarcyclus gebeurt langs drie hoofdsporen: (1) onderzoek bij Wageningen Research, (2) onderzoek bij RIVM en (3) onderzoek dat wordt aanbesteed (zogenoemde «open programmering). De jaarcyclus resulteert eind december in jaarbrieven aan Wageningen Research en het RIVM. Aanvullende onderzoeken in de loop van het jaar worden, afhankelijk van de gevraagde expertise, bij deze twee instituten of bij andere partijen uitgezet. Deze aanvullende onderzoeken komen meestal voort uit nieuwe toezeggingen aan, en verzoeken van, de Tweede Kamer.

Onderzoeken 2019

Voor de in uw brief genoemde kennisthema’s is, met uitzondering van het thema Brexit, in 2019 onderzoek voorzien in de reguliere programmering van Wageningen Research en RIVM. Bij Wageningen Research gaat het, voor wat betreft de voorbereiding van nieuw beleid, vooral om onderzoek binnen het Beleidsondersteunend onderzoek. Voor de NVWA is er alleen gericht op de handhavingstaken onderzoek voorzien binnen de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT). Bij RIVM gaat het om reguliere programmering over PAS, voedsel of mestmonitoring.

Het overzicht van onderzoeken uit de jaarbrieven aan Wageningen Research en het RIVM is bijgevoegd2. In dit overzicht zijn ook de onderzoeken opgenomen die tot nu toe zijn gepland in de open programmering voor zover deze in 2019 worden gestart3.

Wageningen Research doet naast onderzoek voor de vormgeving van mijn beleid ook onderzoek gericht op lange termijn kennisontwikkeling en binnen publiek-private samenwerkingsprogramma’s in de topsectoren gericht op innovatie. De volledige werkplannen van Wageningen Research, kunt u ieder jaar terugvinden op de website Kennisonline: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV.htm.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven