Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XII nr. 6

35 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 oktober 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

Art.

Omschrijving

Stand van ontwerpbegroting na nota van wijziging

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

9.524.800

9.618.660

19.378

         
 

Beleidsartikelen

     

11

Integraal waterbeleid

30.755

45.362

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

26.820

41.436

4.450

14

Wegen en verkeersveiligheid

76.987

93.317

6.782

16

Openbaar vervoer en Spoor

11.497

13.157

0

17

Luchtvaart

40.424

27.329

1.365

18

Scheepvaart en havens

6.070

38.555

0

19

Uitvoering milieubeleid en internationaal

44.302

46.164

0

20

Lucht en geluid

24.825

27.603

0

21

Duurzaamheid

50.173

49.962

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

29.349

33.802

250

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

53.728

52.786

0

24

Handhaving en toezicht

108.072

108.072

0

25

Brede doeluitkering

898.544

899.965

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

7.795.954

7.795.954

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

97

Algemeen departement

50.214

62.073

1.101

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

293.059

299.115

5.430

99

Nominaal en onvoorzien

– 15.973

– 15.992

0

Toelichting

Algemeen

In het regeerakkoord is een enveloppe opgenomen ten behoeve van Klimaat (E23). In deze nota van wijziging is de besteding van de Klimaatenvelop voor 2019 verwerkt. Over de Klimaatenvelop voor 2020 en verder wordt op een later moment een besluit genomen, gekoppeld aan op de besluitvorming over het Klimaatakkoord.

Duurzame mobiliteit is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie en één van de thema’s van het klimaatakkoord. Deze sector zal ook moeten bijdragen aan het halen van de Nederlandse klimaatambities. De indicatieve reductieopgave voor 2030 die door de mobiliteitstafel ingevuld moet worden, bedraagt 7,3 Mton. Het einddoel is dat onze mobiliteit geen uitstoot meer veroorzaakt in 2050. Ook de transitie naar een circulaire economie kan een belangrijke bijdrage leven aan de klimaatdoelstellingen. Door duurzamer met grondstoffen en producten om te gaan wordt minder CO2 uitgestoten. Een circulaire economie en een CO2-arme economie gaan hand in hand.

Onderdeel A

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Algemeen

Voor het jaar 2019 wordt de begroting van Infrastructuur en Waterstaat verhoogd met middelen uit de Klimaatenvelop. In totaal gaat het om een bedrag van € 65,9 miljoen, waarvan € 43,4 miljoen voor het onderdeel mobiliteit en € 22,5 miljoen voor het onderdeel circulaire economie. De middelen voor mobiliteit worden overgeboekt naar het beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid. De middelen voor circulaire economie worden overgeboekt naar beleidsartikel 21 Duurzaamheid. Hieronder worden de budgettaire consequenties weergegeven.

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Subsidies Duurzame mobiliteit

Laadinfrastructuur

Op dit artikel wordt € 2 miljoen ingezet om 3000 laadpunten te helpen realiseren op gedeelde parkeerterreinen bij appartementencomplexen zodat het voor eigenaren van appartementen aantrekkelijker wordt om een elektrische auto te rijden. Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF).

Stadslogistiek

Op dit artikel wordt € 2 miljoen ingezet om schoon en efficiënt vervoer van goederen over de weg te stimuleren en in 2025 zero emissie zones in G30 voor bestel- en vrachtwagens te realiseren.

€ 1,5 miljoen is bestemd voor ondersteuning van gemeenten die pilots uitvoeren die innovatief en opschaalbaar zijn. Dit geld wordt via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. De overige € 0,5 miljoen wordt ingezet om 20 miljoen kilometer met nul emissie bestelbussen in plaats van diesel bestelbussen te stimuleren via een tegemoetkoming van de onrendabele top in een innovatieve lease constructie.

Elektrificatie luchthavens

Op dit artikel wordt € 1 miljoen ingezet om een succesvolle pilot op te zetten voor het ontwikkelen van een vol elektrische pushback dat wordt aangesloten op het landingsgestel van het vliegtuig. Het doel is te komen tot opschaalbare initiatieven die in toenemende mate reductie realiseren en op prijs concurrerend zijn. De overheid treedt op als co-financier.

Demonstratieregelen klimaat, technologieën en innovaties (DKTI)

Op dit artikel wordt € 32 miljoen ingezet voor een impuls aan de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport. Het doel is om bedrijven en kennisinstellingen uit te dagen, met nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen te komen, om bij te dragen aan een versnelling van de transitie naar uiteindelijk zero emissie transport en mobiliteit. RVO is de uitvoerende partij en Rijkswaterstaat monitort middels de Routeradar.

Opdrachten Duurzame mobiliteit en brandstofvisie

Smart charging

Op dit artikel wordt € 5 miljoen ingezet om in 2019 in samenwerking met gemeenten en marktpartijen 30 laadpleinen te realiseren. Per laadplein worden pilots met één of meer slimme laadconcepten uitgevoerd. Hiermee verbeteren we de laadinfrastructuur, doen marktpartijen ervaring op richting zelfstandige uitrol van smart charging laadpleinen en streven we ernaar om jaarlijks in totaal 24.000 ton CO2 te besparen. Voldoende slimme laadinfrastructuur is een randvoorwaarde voor meer elektrisch vervoer en daarmee voor grootschalige CO2 reductie. Het Rijk is medefinancierder, naast gemeente en marktpartijen.

Procesgeld

Op dit artikel wordt ondermeer € 1,4 miljoen ingezet als ondersteuning voor de betrokken partijen die bewezen maatregelen en interventies voor duurzame mobiliteit op systeemniveau kunnen verankeren. Dit «procesgeld» wordt ingezet voor meerdere thema’s en projecten op gebied van integrale duurzame mobiliteit. De overheid treedt op als co-financier.

Onderstaand is de opzet van artikel 14 vóór de NvW (was) en de opzet van artikel 14 na de NvW (wordt) opgenomen.

Was

art. 14 Wegen en verkeersveiligheid (x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

33.639

34.835

33.587

34.034

36.683

36.146

35.239

Uitgaven:

46.179

43.580

49.917

41.043

37.164

35.901

34.232

Waarvan juridisch verplicht

   

84%

       

14.01

Netwerk

30.705

27.088

33.397

24.300

19.663

18.387

16.618

14.01.01

Opdrachten

24.066

19.221

15.901

13.375

10.363

9.081

7.315

14.01.02

Subsidies

1.077

650

7.816

2.220

600

600

600

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

5.562

7.217

9.680

8.705

8.700

8.706

8.703

14.02

Veiligheid

15.474

16.492

16.520

16.743

17.501

17.514

17.614

14.02.01

Opdrachten

5.251

6.147

6.606

6.829

7.618

7.629

7.729

14.02.02

Subsidies

8.181

8.583

8.370

8.370

8.369

8.369

8.369

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

596

595

597

597

597

599

599

14.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

30

30

30

30

0

0

0

14.02.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

1.416

1.137

917

917

917

917

917

 

Ontvangsten

5.278

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

5.782

Wordt

art. 14 Wegen en verkeersveiligheid (x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

33.639

34.835

76.987

34.034

36.683

36.146

35.239

Uitgaven:

46.179

43.580

93.317

41.043

37.164

35.901

34.232

Waarvan juridisch verplicht

   

84%

       

14.01

Netwerk

30.705

27.088

76.797

24.300

19.663

18.387

16.618

14.01.01

Opdrachten

24.066

19.221

22.301

13.375

10.363

9.081

7.315

14.01.02

Subsidies

1.077

650

44.816

2.220

600

600

600

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

5.562

7.217

9.680

8.705

8.700

8.706

8.703

14.02

Veiligheid

15.474

16.492

16.520

16.743

17.501

17.514

17.614

14.02.01

Opdrachten

5.251

6.147

6.606

6.829

7.618

7.629

7.729

14.02.02

Subsidies

8.181

8.583

8.370

8.370

8.369

8.369

8.369

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

596

595

597

597

597

599

599

14.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

30

30

30

30

0

0

0

14.02.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

1.416

1.137

917

917

917

917

917

 

Ontvangsten

5.278

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

5.782

Artikel 21 Duurzaamheid

Opdrachten Duurzame Productketens

Klimaatneutraal en circulair inkopen

Er wordt € 7,5 miljoen ingezet om overheidsinkopen meer te richten op de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Daarbij worden samen met medeoverheden pilotprojecten uitgevoerd, een verkenning gedaan naar een revolverend fonds en worden effecten gemeten, ten behoeve van verdere kennisopbouw en -deling.

Subsidies Duurzame Productketens

Recycling van kunststoffen en consumptiegoederen

Er wordt € 10 miljoen ingezet om kunststoffenstromen en consumptiegoederen te recyclen en daarmee CO2-uitstoot te reduceren. Daarbij wordt de verduurzaming van meerdere schakels in de keten gestimuleerd, waaronder ontwerp, inzameling, sortering en hergebruik.

Opdrachten Natuurlijk Kapitaal

Recycling en hergebruik van asfalt, beton en staal in de infrasector

Er wordt € 5 miljoen ingezet voor het samen met marktpartijen testen van bijna marktrijpe, CO2-arme innovaties voor asfalt, beton en staal. De maatregel wordt door Rijkswaterstaat in samenwerking met ProRail, gemeenten en provincies uitgevoerd.

Onderstaand is de opzet van artikel 21 vóór de NvW (was) en de opzet van artikel 21 na de NvW (wordt) opgenomen.

Was

art 21. Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

– 4.746

61.855

27.673

25.639

17.662

17.691

16.316

Uitgaven

21.740

60.014

27.462

25.639

17.662

17.691

16.316

Waarvan juridisch verplicht

   

84%

       

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

617

284

1.188

1.247

1.247

847

847

21.04.01

Opdrachten

617

284

1.188

1.247

1.247

847

847

21.04.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

21.05

Duurzame Productketens

20.445

25.325

25.436

23.470

15.493

15.522

14.147

21.05.01

Opdrachten

10.724

7.637

13.503

13.722

5.793

5.821

5.821

21.05.02

Subsidies

2.541

10.140

4.216

2.031

2.003

2.004

629

21.05.03

Bijdrage aan agentschappen

7.180

7.078

7.247

7.247

7.247

7.247

7.247

21.05.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

0

470

470

470

450

450

450

21.06

Natuurlijk kapitaal

678

550

838

922

922

1.322

1.322

21.06.01

Opdrachten

678

550

838

922

922

1.322

1.322

21.06.02

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

21.06.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

21.07

Duurzame mobiliteit

0

33.855

0

0

0

0

0

21.07.01

Opdrachten

0

5.343

0

0

0

0

0

21.07.02

Subsidies

0

23.746

0

0

0

0

0

21.07.03

Bijdrage aan agentschappen

0

4.766

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

618

0

0

0

0

0

0

Wordt

art 21. Duurzaamheid (x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

– 4.746

61.855

50.173

25.639

17.662

17.691

16.316

Uitgaven:

21.740

60.014

49.962

25.639

17.662

17.691

16.316

Waarvan juridisch verplicht

   

84%

       

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

617

284

1.188

1.247

1.247

847

847

21.04.01

Opdrachten

617

284

1.188

1.247

1.247

847

847

21.04.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

21.05

Duurzame Productketens

20.445

25.325

42.936

23.470

15.493

15.522

14.147

21.05.01

Opdrachten

10.724

7.637

21.003

13.722

5.793

5.821

5.821

21.05.02

Subsidies

2.541

10.140

14.216

2.031

2.003

2.004

629

21.05.03

Bijdrage aan agentschappen

7.180

7.078

7.247

7.247

7.247

7.247

7.247

21.05.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

0

470

470

470

450

450

450

21.06

Natuurlijk kapitaal

678

550

5.838

922

922

1.322

1.322

21.06.01

Opdrachten

678

550

5.838

922

922

1.322

1.322

21.06.02

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

21.06.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

21.07

Duurzame mobiliteit

0

33.855

0

0

0

0

0

21.07.01

Opdrachten

0

5.343

0

0

0

0

0

21.07.02

Subsidies

0

23.746

0

0

0

0

0

21.07.03

Bijdrage aan agentschappen

0

4.766

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

618

0

0

0

0

0

0

Meerjarige doorwerking

Meerjarige doorwerking verplichtingen (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

14

Wegen en Verkeersveiligheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

33.587

34.034

36.683

36.146

35.239

 

Laadinfrastructuur

2.000

       
 

Smart charging

5.000

       
 

Elektrificatie luchthaven operaties

1.000

       
 

Stadslogistiek

2.000

       
 

Demonstratie-regelingen Klimaat, Technologieën en Innovaties (DKTI)

32.000

       
 

Procesgeld werkgeversaanpak

1.400

       
 

Stand na tweede nota van wijziging

76.987

34.034

36.683

36.146

35.239

             

21

Duurzaamheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

27.673

25.639

17.662

17.691

16.316

 

Recycling van kunststoffen en consumptiegoederen

10.000

       
 

Klimaatneutraal en circulair inkopen

7.500

       
 

Recycling en hergebruik van asfalt, beton en staal in de infrasector

5.000

       
 

Stand na tweede nota van wijziging

50.173

17.639

17.662

17.691

16.316

             

Totaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

9.458.901

9.213.206

9.325.930

9.157.708

9.379.261

 

Maatregelen Klimaatenvelop 2018

65.900

       
 

Stand na tweede nota van wijziging

9.524.801

9.213.206

9.325.930

9.157.708

9.379.261

Meerjarige doorwerking uitgaven (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

14

Wegen en Verkeersveiligheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

49.917

41.043

37.164

35.901

34.232

 

Laadinfrastructuur

2.000

       
 

Smart charging

5.000

       
 

Elektrificatie luchthaven operaties

1.000

       
 

Stadslogistiek

2.000

       
 

Demonstratie-regelingen Klimaat, Technologieën en Innovaties (DKTI)

32.000

       
 

Procesgeld werkgeversaanpak

1.400

       
 

Stand na tweede nota van wijziging

93.317

41.043

37.164

35.901

34.232

             

21

Duurzaamheid

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

27.462

25.639

17.662

17.691

16.316

 

Recycling van kunststoffen en consumptiegoederen

10.000

       
 

Klimaatneutraal en circulair inkopen

7.500

       
 

Recycling en hergebruik van asfalt, beton en staal in de infrasector

5.000

       
 

Stand na tweede nota van wijziging

49.962

17.639

17.662

17.691

16.316

             

Totaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

         
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

9.552.760

9.295.201

9.330.714

9.168.914

9.378.838

 

Maatregelen Klimaatenvelop 2018

65.900

       
 

Stand na tweede nota van wijziging

9.618.660

9.295.201

9.330.714

9.168.914

9.378.838

De ontvangsten veranderen niet.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga