Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-X nr. 102

35 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2019

Hierbij bied ik u het Jaarplan 2019 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied aan1. De Rijksministerraad heeft dit jaarplan op 18 januari 2019 vastgesteld.

Het Jaarplan omvat de uitwerking van de beleidsvoornemens die conform de Rijkswet Kustwacht door de Rijksministerraad zijn vastgesteld. Het Jaarplan is opgesteld op grond van de taken van de Kustwacht, de algemene beleidskaders en het beleid van de bij de Kustwacht betrokken landen en ministeries.

De Kustwacht Caribisch gebied is een organisatie in voortdurende ontwikkeling. Dit komt in 2019 tot uitdrukking in investeringen in de organisatie, in de aanschaf van nieuw materieel en in de versterking van de samenwerking met externe partners.

Om een verdere kwaliteitsslag te maken binnen de organisatie wil de Kustwacht in 2019 het zogenaamde Intelligence Gestuurd Politieoptreden (IGP) nog nadrukkelijker borgen door de noodzakelijke analysecapaciteit binnen het Maritiem Informatie Knooppunt in te richten, zodat de Kustwacht vanaf 2020 d.m.v. IGP effectiever invulling kan geven aan haar missie. Ook ontwikkelt en implementeert de Kustwacht in 2019 een nieuw integriteitsbeleid en start zij een nieuwe veiligheidsinformatiecampagne onder de medewerkers. Vanwege de toenemende publieke aandacht voor de (inzet van) de Kustwacht wordt in 2019 met nieuw voorlichtingsmateriaal het werk van de Kustwacht proactief toegelicht aan het publiek en in de richting van haar (keten)partners. Tenslotte zal 2019 in het teken staan van het tot het gewenste niveau en kwaliteit vullen van de bezettingsgraad.

Op het gebied van materieel zijn in 2018 de twaalf nieuwe fast interceptors, de zgn. Metal Sharks afgeleverd. Op Curacao zijn deze boten reeds operationeel.

In 2019 volgen de steunpunten Aruba en Sint-Maarten. In 2019 zal het vervangingstraject van de waldetectiecapaciteit op de Benedenwindse eilanden worden voortgezet en gaat het vervangingstraject van de luchtverkenningscapaciteit van start.

De samenwerking met externe (keten)partners wordt in 2019 verder versterkt. De oproep tot versterkte regionale samenwerking met betrekking tot o.a. het tegengaan van drugssmokkel heb ik eerder dit jaar reeds geuit in een door het Koninkrijk georganiseerd side-event over maritieme veiligheid in de Caribische regio tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het belang van samenwerking geldt ook voor de landen Venezuela, Colombia en de Dominicaanse Republiek. Te midden van de uitdagingen die migratie via zee vanuit Venezuela met zich meebrengt voor de Kustwacht bevordert samenwerking het onderling vertrouwen dat nodig is wanneer beide kustwachten in elkaars nabijheid opereren. In dit verband staat de Kustwacht open voor een nieuwe bilaterale kustwachtoefening met de Venezolaanse Kustwacht in 2019.

Het kabinet maakt de investeringen in de Kustwacht mogelijk door het besluit om met ingang van 2018 jaarlijks structureel € 10 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de taakuitoefening door de Kustwacht. Deze middelen zijn inmiddels aan de Defensiebegroting 2019 toegevoegd. Daarmee is nog geen volledige dekking gevonden voor alle benodigde vervangingsinvesteringen. Het Lange Termijn Plan (LTP) 2019–2028 geeft inzicht in de beleidsvoornemens voor de periode 2019–2028, zet uiteen hoe de Kustwacht zich op de langere termijn dient te ontwikkelen en welke capaciteiten incl. uitgaven daarvoor nodig zijn.

De besluitvorming over de (extra) bijdrage aan de financiering door de afzonderlijke Landen van het Koninkrijk is nog gaande en bepaalt de reikwijdte en de mate waarin de toekomstige taakinvulling kan worden uitgevoerd. Zodra deze gesprekken zijn afgerond kan het LTP definitief worden vastgesteld in de Rijksministerraad en aan uw Kamer worden aangeboden.

Dit Jaarplan vormt de basis voor de Kustwacht om ook in 2019 haar taken als maritieme rechtshandhavingsorganisatie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Caribisch Nederland te kunnen blijven uitvoeren.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl