Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-VIII nr. 181

35 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Nr. 181 MOTIE VAN HET LID ROG C.S.

Voorgesteld 15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de subsidie voor de dienstverlening van de ouderverenigingen van 3 miljoen euro per jaar met de komst van Ouders & Onderwijs is teruggebracht tot 1 miljoen euro per jaar;

voorts overwegende dat er bij ouders naast het informatiepunt 5010 en het Steunpunt Passend Onderwijs ook behoefte bestaat aan onafhankelijke kennis, toegang tot (regionale) ondersteuning en inhoudelijke belangenbehartiging;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de toereikendheid van het subsidiebedrag voor de dienstverlening van de ouderorganisaties en de Kamer daarover in het najaar, voorafgaand aan de OCW-begrotingsbehandeling voor het jaar 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Bruins

Bisschop