Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-VIII nr. 180

35 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Nr. 180 MOTIE VAN HET LID ROG C.S.

Voorgesteld 15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op initiatief van de overheid een aantal taken van de ouderverenigingen zijn overgedragen aan Ouders & Onderwijs, maar deze ledenverenigingen thans geen gesprekspartner zijn van Ouders & Onderwijs;

voorts overwegende dat Ouders & Onderwijs geen ledenvereniging is en er door de stichting Ouders & Onderwijs enerzijds en de ouderverenigingen anderzijds zeer verschillend wordt gedacht over de gewenste samenwerking en een passende organisatie en bestuursvorm;

verzoekt de regering, om met respect voor het pluriforme karakter van de ouderorganisaties en met behoud van de ontwikkelde expertise het initiatief te nemen te komen tot een nadere samenwerking en passende organisatie en bestuursvorm, waarbij er draagvlak is bij zowel Ouders & Onderwijs als bij de Oudervereniging Balans, Ouders van Waarde, de Vereniging Openbaar Onderwijs en de Reformatorische Oudervereniging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Bruins

Van Meenen

Bisschop