Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-VII nr. 37

35 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 november 2018

Raadsleden vervullen een cruciale rol in onze lokale democratie. Zij verdienen erkenning, een goede toerusting en een passende raadsvergoeding. Uw Kamer verzocht mij in een breed gedragen motie (Kamerstuk 35 000 VII, nr. 27) bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken op 18 oktober jl. (Handelingen II 2018/19, nr. 15, Begroting Binnenlandse Zaken 2019, inclusief Gemeentefonds en Provinciefonds) om in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de verhoging van de raadsvergoeding in gemeenten tot 24.000 inwoners en hiervoor dekking te zoeken binnen het Gemeentefonds.

Hierbij kan ik u informeren dat ik met de VNG tot overeenstemming ben gekomen. Er komt een verhoging van de raadsvergoeding in kleine gemeenten tot 24.000 inwoners. De raadsvergoeding wordt voor alle raadsleden in deze kleine gemeenten verhoogd. In plaats van de huidige vergoeding van € 251- € 618 ontvangen al deze raadsleden een vergoeding van € 959 per maand. De verhoging gaat gelden met terugwerkende kracht, vanaf het moment waarop zij zijn aangetreden als raadslid in maart 2018 jl.

De vergoeding is zo beter in balans met toegenomen verantwoordelijkheden en takenpakket. De vergoeding bevordert dat raadsleden in kleine gemeenten voldoende tijd vrij kunnen maken voor het raadswerk. Dit maakt het beter mogelijk het raadslidmaatschap te vervullen. Ook ontstaat een evenwichtiger verhouding met de raadsvergoeding in grotere gemeenten.

Vanuit BZK is eenmalig in 2018 een bedrag van € 10 miljoen ter beschikking gesteld, om gemeenten in staat te stellen om hun begroting voor 2018 aan te passen. Verkorting van de uitkeringsduur van gewezen burgemeesters en wethouders geeft gemeenten de ruimte om de structurele meerkosten voor verhoging van de vergoeding voor raadsleden met ingang van 2019 te compenseren.

In de komende decembercirculaire zal ik gemeenten informeren over de verdeling van de decentralisatie-uitkering van € 10 miljoen voor de raadsledenvergoeding 2018. Ook het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden zal worden aangepast.

Bij de begrotingsbehandeling heb ik toegezegd u te informeren over de beschikbaarheid van middelen in het Provinciefonds om eventueel ook de vergoeding voor Statenleden aan te passen. Ik zal hierover met het IPO het gesprek aangaan en u over de uitkomsten nader informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren