35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

Nr. 127 BRIEF MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 augustus 2019

Bij brief van 19 juni 2019 heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van Uw Kamer verzocht aan te geven wanneer een wetsvoorstel over seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de Kamer zal worden toegestuurd. Met deze brief informeer ik Uw Kamer, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, over de planning van een wetgevingstraject tot modernisering van de seksuele misdrijven in het Wetboek van Strafrecht. De in de brief van 22 mei 2019 aangekondigde nieuwe strafbaarstellingen van seks tegen de wil en seksuele intimidatie worden betrokken bij de voorbereiding van dit bredere wetsvoorstel.

Ons streven is erop gericht in december 2019 een wetsvoorstel in (internet)consultatie te brengen. Voorafgaand hieraan worden de komende maanden de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de uitvoering in kaart gebracht. Hiertoe is in juni 2019 een impactanalyse van start gegaan die inzicht zal geven in gevolgen van de voorgenomen wetgeving op de werklast voor de strafrechtketen. De resultaten worden uiterlijk medio november 2019 verwacht.

De financiële gevolgen van nieuwe wetgeving zullen binnen mijn begroting moeten worden opgevangen. Op basis van de impactanalyse zal worden bezien hoe dit kan worden bewerkstelligd.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven