Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-VI nr. 12

35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

Nr. 12 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 november 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2019 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

12.784.146

12.792.799

1.600.564

         
 

Beleidsartikelen

     

31

Politie

6.045.349

6.054.002

500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.497.644

1.497.644

181.992

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

761.371

761.371

1.200.408

34

Straffen en Beschermen

2.686.793

2.686.793

97.740

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

272.471

272.471

2.000

37

Migratie

1.063.580

1.063.580

96.800

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

91

Apparaat Kerndepartement

434.493

434.493

21.124

92

Nog onverdeeld

19.394

19.394

0

93

Geheim

3.051

3.051

0

TOELICHTING

Algemeen

Aanpassing departementale begrotingsstaat

In deze nota van wijziging wordt verdere budgettaire uitwerking gegeven aan de maatregelen uit het regeerakkoord op het gebied van de Politie (goed werkgeverschap), digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen, regulering wietteelt, de werving en opleiding van brandweervrijwilligers en extra capaciteit in de strafrechtketen.

De mutaties leiden niet tot een negatieve bijstelling op reeds aangegane verplichtingen.

Artikelsgewijze toelichting

Toelichting op de uitgaven- en verplichtingenmutaties

Artikel 31 Politie

Cao politiemiddelen

Maatregel B5 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2019 met 12,6 miljoen euro.

De Minister, korpschef en de vakbonden hebben een nieuwe cao politie afgesloten. In het kader van afspraken rondom goed werkgeverschap, wordt structureel een beroep gedaan op de nog beschikbare middelen van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën.

Dit betreft in 2019 € 12,6 miljoen en voor de jaren daarna structureel € 21,1 miljoen.

Op de Aanvullende Post resteert op de reeks B5 Politie voor 2019 € 37,4 mln. Ook voor de latere jaren staan nog middelen gereserveerd voor de Politie op de Aanvullende Post. Bij Voorjaarsnota wordt u verder geïnformeerd hoe deze middelen worden ingezet.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

Maatregel B6 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2019 met 30,3 miljoen euro.

De digitalisering van de werkprocessen en processtukken in de strafrechtketen levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de logistiek en de informatie-uitwisseling. Daarnaast is het een randvoorwaarde voor het verhogen van de kwaliteit en de transparantie en voor het terugdringen van doorlooptijden, dubbel werk en administratieve lasten. In 2019 zal de strafrechtketen verder worden gedigitaliseerd langs de thema’s papier uit de keten, multimedia en dienstverlening (kamerstuk 2017–2018, nr. 449).

In totaal is voor de digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen een bedrag van € 295 miljoen opgenomen in het regeerakkoord. Het bestedingsplan voor de middelen die nog op de Aanvullende Post staan, volgt in een later stadium.

Experimenten regulering wietteelt

Maatregel B14 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2019 met 1,34 miljoen euro.

Voor de voorbereiding van de experimenten regulering wietteelt is in 2019 per ministerie (JenV en VWS) € 1,34 miljoen beschikbaar. De middelen worden ingezet voor onderzoek naar de geslotenheid van de keten en naar effecten op het gebied van veiligheid, volksgezondheid en openbare orde. De onderzoeken bevatten in ieder geval een nulmeting in deelnemende interventiegemeenten en in controle en/of omringende gemeenten. In 2019 wordt ook gestart met het opzetten van een toezichts-en handhavingsketen.

Artikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Werven en opleiden brandweervrijwilligers

Maatregel L110 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2019 tot en met 2021 met 0,5 miljoen euro.

Met als uitgangspunt het behoud van vrijwilligheid bij de Nederlandse brandweerkorpsen wordt voor de jaren 2018–2021 € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting. Het Veiligheidsberaad heeft opdracht gegeven aan de Raad van Brandweercommandanten om, samen met het Instituut Fysieke Veiligheid, de Vakvereniging Brandweervrijwilligers en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, met behulp van deze middelen een programma vrijwilligheid op te stellen. Voor de korte termijn betreft het plan de doorontwikkeling van het huidige stelsel. Voor de langere termijn heeft het Veiligheidsberaad een ontwikkeling voor ogen naar een toekomstgerichte brandweer met vrijwilligheid.

Artikel 92 Nog onverdeeld

Extra capaciteit strafrechtketen

Maatregel B07 uit het regeerakkoord leidt tot een verhoging van de verplichtingen en uitgaven in 2019 met 10 miljoen euro, in 2020 met 15 miljoen euro en structureel vanaf 2021 met 20 miljoen euro.

Deze middelen zijn bedoeld om de effecten van de investeringen bij de politie op de strafrechtketen op te vangen en om de strafrechtketen efficiënt en effectief in te kunnen richten.

De investeringen bij de politie leiden naar verwachting tot meer strafzaken. Deze zaken moeten worden opgevolgd door de partners in de strafrechtketen, zoals het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, het NFI en de executieketen.

Met behulp van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) zijn de effecten van deze investeringen in kaart gebracht. Op basis van deze berekening en in samenhang met de uitkomsten van de jaarlijkse herijking van totale PMJ-raming zullen de middelen bij Voorjaarsnota 2019 beschikbaar worden gesteld aan de betrokken organisaties.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per maatregel uit het regeerakkoord de meerjarige doorwerking weergegeven voor de uitgaven en de verplichtingen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

 

Stand vóór nota van wijziging

12.729.406

12.337.661

12.183.971

11.906.467

11.987.621

31

B05 Politie

12.600

21.100

21.100

21.100

21.100

33

B06 Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

30.300

0

0

0

0

33

B14 Experimenten regulering wietteelt

1.340

0

0

0

0

36

L110 werven en opleiden brandweervrijwilligers

500

500

500

0

0

92

B07 Extra capaciteit strafrechtketen

10.000

15.000

20.000

20.000

20.000

 

Stand na de nota van wijziging

12.784.146

12.374.261

12.225.571

11.947.567

12.028.721

Meerjarige doorwerking uitgaven (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

 

Stand vóór nota van wijziging

12.738.059

12.338.508

12.183.971

11.906.467

11.987.621

31

B05 Politie

12.600

21.100

21.100

21.100

21.100

33

B06 Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

30.300

0

0

0

0

33

B14 Experimenten regulering wietteelt

1.340

0

0

0

0

36

L110 werven en opleiden brandweervrijwilligers

500

500

500

0

0

92

B07 Extra capaciteit strafrechtketen

10.000

15.000

20.000

20.000

20.000

 

Stand na de nota van wijziging

12.792.799

12.375.108

12.225.571

11.947.567

12.028.721

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus