Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-J nr. 34

35 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019

Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 augustus 2019

Met deze brief informeer ik u over de vervanging van het besturingssysteem op de Maeslantkering zoals toegezegd in mijn brief aan uw Kamer van 13 juni 2019.

Sinds de oplevering van de Maeslantkering in 1997 is het achterland beschermd door de kering. Na de renovatie van het oorspronkelijke ICT besturingssysteem (start in 2009 – oplevering 2012) bleek in 2014 dat de betrouwbaarheid hiervan na de renovatie niet voldoende was aan te tonen. Om de betrouwbaarheid van de Maeslantkering te garanderen heeft Rijkswaterstaat beheersmaatregelen getroffen. Deze worden jaarlijks beoordeeld en onderschreven door een commissie van onafhankelijke deskundigen en succesvol getoetst met proefsluitingen.

Om het ICT besturingssysteem aantoonbaar betrouwbaar te maken is in 2016 gestart met het herontwerp van de besturingssoftware. Na eerdere vertraging in het project heeft Rijkswaterstaat in 2018 een interne toets uitgevoerd. Naar aanleiding van de interne toets is de afgelopen maanden een herijking uitgevoerd op de projectaanpak als aangekondigd in mijn brief aan uw Kamer van 19 november 2018 (Kamerstuk 35 000 J, nr. 7).

Uitkomst van de herijking is dat er een herstart zal plaatsvinden met een ingrijpend aangepaste werkwijze en organisatie aan zowel de zijde van de opdrachtnemer als Rijkswaterstaat. Deze herstart is er op gericht dat de Maeslantkering uiterlijk vóór het stormseizoen van 2021/2022 weer over een besturingssysteem beschikt waarvan de betrouwbaarheid aantoonbaar is. Dit moet er toe leiden dat de Maeslantkering zelf weer aantoonbaar voldoet aan de normering uit de Waterwet (met een faalkans die voldoet aan de wettelijke eis). Het nieuwe systeem kan tot tenminste 2030 dienst doen.

Deze aanpak is getoetst door de onafhankelijke Adviescommissie Stormvloedkeringen, bestaande uit de professoren Hertogh, Vrijling en Stuurman. De Adviescommissie onderschrijft deze aanpak.

Gedurende de periode dat wordt gewerkt aan een nieuw besturingssysteem, is en wordt door middel van beheersmaatregelen het betrouwbaar functioneren van de Maeslantkering gewaarborgd. De hiervoor genoemde Adviescommissie Stormvloedkeringen heeft de beheersmaatregelen en (daarmee) het betrouwbaar functioneren van de Maeslantkering vooruitlopend op het stormseizoen tot nu toe telkens getoetst en onderschreven. De commissie heeft eerder geadviseerd om de beheerorganisatie te versterken en de specifiek noodzakelijke kennis te borgen. Rijkswaterstaat heeft deze adviezen opgevolgd en inmiddels grotendeels geïmplementeerd. Op 3 januari 2018 is de Maeslantkering succesvol gesloten in stormcondities. De jaarlijkse functioneringssluitingen in september zijn telkens succesvol uitgevoerd, inclusief een geplande handmatige sluiting in 2016.

Tot het moment dat de Maeslantkering weer over een nieuw aantoonbaar betrouwbaar besturingssysteem beschikt, vraagt Rijkswaterstaat voor elk stormseizoen aan de Adviescommissie Stormvloedkeringen de situatie en beheersmaatregelen te beoordelen, en zal zij eventuele aanbevelingen opvolgen. Hiermee borgt Rijkswaterstaat het betrouwbaar functioneren van de Maeslantkering in de periode tot oplevering van het nieuwe besturingssysteem (2021/2022).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga