35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2019

Met deze brief wil ik u graag informeren over de werkzaamheden welke dit najaar aan de Galecopperbrug (Utrecht) verricht zullen worden. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om te reageren op de motie geluidschermen (Kamerstuk 35 000 A, nr. 16) en u te informeren over de werkwijze van Rijkswaterstaat omtrent chroom-6.

Dit najaar worden onderhoudswerkzaamheden aan de Galecopperbrug uitgevoerd. In het kader van het programma Vervanging en Renovatie gaat Rijkswaterstaat de opleggingen en voegovergangen van de Galecopperbrug vervangen. Hiermee waarborgt Rijkswaterstaat dat deze cruciale A12-verbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal veilig te gebruiken blijft. De werkzaamheden volgen uit de eerdere renovatie van de brug en wordt, vanwege de staat van de voegovergangen en opleggingen, op de zuidelijke brug als eerste uitgevoerd. De vervangingen op de noordelijke brug kunnen later in de tijd worden uitgevoerd en worden gecombineerd met de werkzaamheden van het project Ring Utrecht. Onderdeel van het project A27/A12 Ring Utrecht is het verbreden van de Galecopperbrug. Deze werkzaamheden bevatten naast het toevoegen van een extra rijstrook op de parallelbanen, het vervangen van de tuien op de zuidelijke brug en het plaatsen van geluidsschermen.

Om de voegovergangen goed en veilig te vervangen moet de A12 in de rijrichting Arnhem deels worden afgesloten. De weg wordt nooit helemaal afgesloten maar er zal tijdelijk minder capaciteit beschikbaar zijn. Tijdens de werkzaamheden zal sprake zijn van verkeershinder, waarbij automobilisten rekening moeten houden met meer dan 20 minuten extra reistijd.

In reactie op de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Sienot over het verminderen van geluidhinder voor omwonenden (Kamerstuk 35 000 A, nr. 16) kan ik u het volgende melden. Bij het vervangen van een geluidsscherm dat einde levensduur is, wordt tevens beoordeeld of het scherm akoestisch nog voldoet. Ook op het moment dat er in het kader van de geluidsaneringsopgave of naleving van de Wet milieubeheer wordt bekeken of een geluidscherm moet worden aangepast of opgehoogd. Deze werkzaamheden worden zo veel als mogelijk meegenomen in reeds geplande werkzaamheden. Het bundelen van werk is efficiënt en leidt tot minder hinder voor de weggebruikers. Daarnaast zal tijdens de planfase van schermvervangingsprojecten overleg plaatsvinden met de bestuurlijke omgeving en bewoners, zodat eventuele wensen vanuit de omgeving meegenomen kunnen worden in de scope van het project. Uitgangspunt daarbij is wel, dat bovenwettelijke maatregelen door de omgevingspartijen worden bekostigd.

Sinds 1998 hanteert Rijkswaterstaat het beleid dat chroom-6 vrije verven worden toegepast tijdens conservering, waardoor er geen onnodig risico op blootstelling is. In het verleden is echter veelvuldig chroom-6 gebruikt op onze objecten. Rijkswaterstaat gaat er daarom voortaan uit voorzorg van uit dat op alle bestaande objecten chroom-6 aanwezig is, tenzij vastgesteld is dat dit niet het geval is. Vanwege dit uitgangspunt is Rijkswaterstaat gestopt met het bijhouden van de administratief bewerkelijke publieke lijst met objecten waar chroom-6 is geconstateerd. De aanwezigheid van chroom-6-houdende verf op een object levert op zich geen gezondheidsrisico op. Alleen in geval er hoog energetische bewerkingen (gritstralen, schuren met staalborstels, etc.) worden gedaan, bestaat de kans dat chroom-6 houdende deeltjes vrij komen. Daarom wordt alleen tijdens onderhoud (een deel van) de verflaag vervangen.

Indien Rijkswaterstaat werkt aan een met chroom-6 bewerkt object gebeurt dit op een veilige manier. Rijkswaterstaat gaat in beginsel uit van beschermingsmaatregelen van het zwaarste preventieregime, tenzij een lichter preventieregime aantoonbaar de veiligheid van de werknemers en de omgeving borgt. Rijkswaterstaat werkt ook aan het onderzoeken van alternatieve bewerkingsmethoden van verflagen met chroom-6. Samen met ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf worden de onderzoeksresultaten, inclusief het ontwikkelde protocol, samengevoegd tot een arbeidshygiënische handleiding met betrekking tot veilig werken met chroom-6, waarbij de gezondheid en veiligheid van medewerkers het uitgangspunt is.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven