Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-A nr. 7

35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN SIENOT

Voorgesteld 25 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bewoners meer overlast ervaren door verouderde geluidsschermen, toegenomen drukte op snelwegen en de hogere maximumsnelheid;

constaterende dat voor geluidsschermen bij bestaande woonkernen de Wet milieubeheer van kracht is, maar voor nieuwe situaties de strengere Wet geluidhinder;

overwegende dat Rijkswaterstaat op een aantal plekken plannen voor renovatie en vervanging van geluidsschermen heeft en dat er daarmee een kans ligt om de overlast samen met gemeenten en provincies terug te dringen;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten om bij renovatie van geluidsschermen in een vroeg stadium met een plan te komen om de overlast voor bewoners te verminderen;

verzoekt de regering tevens, bij het invoegen van de geluidswetgeving in het stelsel van de Omgevingswet de bescherming tegen geluidhinder voor bestaande woonkernen te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Sienot