35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

Nr. 121 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KRÖGER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102

Voorgesteld 18 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de er grote opgaves liggen bij de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en dat hiervoor naast geld ook voldoende capabele mensen voor nodig zijn;

overwegende dat de opgave voor onderhoud en aanleg van onze infrastructuur toe zal nemen, en tegelijkertijd door de vergrijzing het aantal ervaren krachten zal doen afnemen;

verzoekt de regering, om met een plan te komen dat ervoor zorg draagt dat Rijkswaterstaat zowel op de korte als de lange termijn over voldoende goed opgeleid personeel kan beschikken om alle noodzakelijke taken te kunnen uitvoeren;

en gaat over tot de orde van de dag,

Kröger

Naar boven